Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 104 sõna

fail » arvutis ühtse tervikuna salvestatav ja töödeldav nimega andmekogum

failiedastus » failina salvestatud andmete edastus võrgu kaudu ühest arvutist teise

failiedastusprotokoll » TCP/IP- protokollil põhinev protokoll failide edastuseks

failihaldur » failihaldust toetav juhtprogramm

failihaldus » failide loomine, leidmine, paigutamine, hooldamine ja kustutamine

failinime laiend » failinime osa, mis näitab faili tüüpi või vormingut, nt doc, exe, epub, pdf, amz, gif; tavaliselt eraldatud punktiga

failinimi » failile antud unikaalne nimi, mis eristab teda teistest failidest

failisüsteem » operatsioonisüsteemiga määratud süsteem failide paigutamiseks kettale ja arvestuse pidamiseks vabade mälupesade üle

failivorming » andmete struktureerimis- ja paigutusviis failis; standardvorminguid suudavad lugeda mitmed programmid, kuid mõne programmi vormingut teised programmid ei loe

faks » kaugside kaudu saadud koopia

faksiimile » trükise, käsikirja või joonise originaali sisu, vormi ja välimuse võimalikult täpne koopia

faksiimileeksemplar » trükise, käsikirja või joonise originaali sisu, vormi ja välimuse võimalikult täpne koopia

faksiimileeksemplar » käsikirja, pildi, trükise originaali täpse jäljendi — faksiimile eksemplar

faksiimileköide » köide, mis täpselt jäljendab esialgset (kirjastus)köidet

faksiimiletiitel » trükise varasema trüki faksiimilena esitatud tiitel

faksiimiletrükk » faksimileerimine, faksiimile trükkimine

faksiimiletrükk » Väljaanne, mille põhitekst on varasema trüki täpne jäljend. (ISBD)

faksiimileväljaanne » faksiimilena avaldatud trükis

faktiandmebaas » faktinformatsiooni, nt majandusnäitajaid v seadmete ja materjalide andmeid sisaldav andmebaas

faktiinfo » teaduse, tehnika ja muude valdkondade fakte esitav informatsioon

faktikirjandus » tõeliselt toimunut kirjeldavad teosed: mälestused, elulood, päevikud, kirjad, reisikirjad, reportaažid, kroonikad jm

faktiline objekt » objekt peale valmimisprotsessi lõppu

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

faktiotsing » otsing fakti(de) kindlakstegemiseks

faktiotsisüsteem » infosüsteem faktiinformatsiooni säilitamiseks ja leidmiseks

faktipäring » päring fakti(de) kindlakstegemiseks

faktiteadis » fakti v fakte esitav teadis; vastus faktipäringule

faktiteadis » vastus leidumuspäringule

fanfaarköide » XVI saj lõpul ja XVII saj levinud iluköide, kaunistatud ovaalse keskme ümber keerduvate joonte ja väänkasvudega

fantaasiakirjandus » ulmekirjanduse liik: ilukirjandusteosed, mis sisaldavad maagiat, üleloomulikkust, imetegelasi, -sündmusi, -seiklusi

fantastikakirjandus » kirjandusžanr, mille alla kuuluvad teaduslik fantastika e teadusulme, fantaasiakirjandus e imeulme ja õuduskirjandus e õudusulme

fantoomraamat » raamat, mis arvatakse olevat ilmunud, kuid pole suudetud leida; kirjastaja väljakuulutatud, kuid ilmumata jäänud raamat

farmakopöa » ravimite valmistamise, säilitamise ja kontrollimise viise esitav ametlik käsiraamat

fassett » omadus või aspekt, mille alusel dokumenti liigitada

fassettanalüüs » meetod, mille käigus tehakse kindlaks teatud valdkonna kesksed mõisted ja nendevahelised suhted

fassettliigitus » mitmeaspektiline liigitus, mis põhineb fassettidel

fassettvalem » kindlaksmääratud kord fassettide järjestamiseks liigituse vormistamisel

fatseetsia » naljatlev jämedavõitu lugu, eriti renessansiajastul

feministlik kirjandus

fiktiivautor » teosele märgitud väljamõeldud autor

filigraanpaber » paber, millesse on valmistamisel tehtud vesimärgid

film » fotomaterjal painduval läbipaistval põhimikul

film » ekraaniteos

filmikogu

filmiprinter » printer, mis kannab fotofilmile lehekülgede mikrokujutised

filmograafia » filmide bibliograafia, nimestik

filmoteek

filter » filtreeriv seade v programm; filtreerimisreeglistik

filtreerima » andmeid, signaale, tekste vms etteantud kriteeriumide järgi valima v välja jätma

firmaraamatukogu

flaier » tavaliselt ühele küljele trükitud tekstiga väikeses formaadis leht, mis informeerib v reklaamib v agiteerib ja mida levitatakse käest kätte

fleksograafia » kõrgtrükimenetlus, mille puhul kasutatakse elastseid (kummi-, plastmass- vm) trükivorme ja piirituses lahustuvaid värve

flopi » õhuke painduv kaitseümbrises magnetketas tüüpläbimõõduga 3,5 v 5,25 tolli

florileegium » lillede pilte ja kirjeldusi esitav raamat

foliant » suureformaadiline, poolkaustas raamat

foliatsioon » lehtede nummerdus, mis määrab nende järjekorra

folieerimine » paberipoogna kaheks murdmine; raamatu lehtede nummerdamine

folksonoomia » meetod sisu märgendamiseks ja kategoriseerimiseks kasutajate poolt vabalt valitud ning koostöös hallatavate märksõnade abil

fond » süstemaatiliselt korraldatud teavikute kogum

fondi paigutus » teavikute asetusviis riiulil (vertikaalne, formaadiline, süstemaatiline, tähestikuline jne)

fondi suurus » teavikute koguhulk arvestusüksustes

fondiarvestus » kogude suuruse ja koostise statistika

fondikorraldus » kogu nõuetekohast funktsioneerimist ja säilimist kindlustav arvestus, tehniline töötlus, paigutus, hoid jms

fondisüsteem » ühe v mitme raamatukogu omavahel seotud ja üksteist täiendavate koordineeritult koostatud ja kasutatav fondide kogum

foneetikasõnastik » sõnade õiget hääldust esitav sõnastik

foneetiline transkriptsioon » teaduslik häälduspärane kirjaviis

fonogramm » heli jäädvustus, helisalvestuse tulemus

fonoteek

font » ühesuguse põhijoonisega kirjamärkide komplekt, nt Courier; samal kirjal võib olla eri suurusi

fookusgrupiintervjuu » grupiintervjuu, mis seisneb väikesearvulise valitud isikute rühma modereeritud arutelus mingil moderaatori sissejuhatatud teemal

[EVS-ISO 16439:2016]

foolio » kahendikformaat (2°), mille paberipoogen on murtud kaheks ja moodustab 4 lehekülge; kasutatakse kaartide jm suureformaadiliste trükiste väljaandmisel

formaaditunnus » formaati näitav märk, nt 2°, 4°, 8°, 16° jne

formaalpaigutus » paigutus formaalse tunnuse (mõõtmed, inventarinumber, autori nimi ja teose pealkiri, keel jne) järgi

formaat » trükise mõõtmed (laius ja kõrgus), tavaliselt sentimeetrites. Trükise kausta märgitakse ka leppemärgiga, mis näitab, mitmeks on paberipoogen voltimisel murtud

formaatpaigutus » teaviku mõõtmetest (kõrgus, laius) lähtuv paigutus

foto » päevapilt, fotograafilisel teel saadud kujutis

foto-CD

fotograafiline laenutus » laenutussüsteem, mille puhul laenutusandmed salvestatakse spetsiaalse kaamera abil mikrofilmile

fotograafiline teos » Teos, mis on seotud fotograafiaga.

[RDA]

fotokogu

fotokoopia » fotograafilisel teel valmistatud koopia

fotokoopiamasin

fotokopeerimine » koopiate valmistamine fotograafilisel teel

fotoladu » trükilao valmistamine fotograafiamenetluste abil

fotolaserketas

fototeek

fototüüpia » lametrükimenetlus, mille puhul trükivormiks on valgustundliku kromatiinželatiiniga kaetud plaat

fraasiotsing » kindla sõnade järjekorraga lause või fraasi otsimine, sageli tuleb fraas kirjutada jutumärkidesse

fragment » osa, tükk mingist teosest v teavikust

fraktuur » gooti kirja pooleldi ümarate pooleldi murtud tähe kaartega variant XV saj lõpust

fraseoloogiasõnastik » fraseologisme ja nende seletusi ning tõlkeid esitav sõnastik

fraseonüüm » pseudonüümina kasutatud fraas, nt Üks sündmuste pealtvaataja

frenonüüm » pseudonüüm, mis osutab autori mingile omadusele, nt Ninatark

frontispiss » tiitellehe vastaklehekülg, millel on illustratsioon v autori portree

FTP-protokoll » TCP/IP- protokollil põhinev protokoll failide edastuseks

funktsionaalne dokument » dokument täidab oma algset funktsiooni; algne materjal on säilitatud või asendatud, kui see on vajalik funktsiooni täitmiseks; vajadusel toimub dokumendi hooldus ja parandamine

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

funktsionaalüksus » teatud otstarbe täitmiseks võimeline riistvara-, tarkvara- v nende ühismoodustis

funktsiooniklahv » eriklahvid F1-F12, mille tähendus sõltub programmist

futhark » ruunikirja tähestik, nimetatud tähestiku esimeste tähtede järgi

följeton » satiirilise v humoristliku laadiga kirjutis ajakirjanduses

füüsiline » seotud tegeliku teostuse v asukohaga, nt füüsiline ketas, füüsiline kirje

füüsiline kaart » teemakaart, mis kujutab üldistatult, leppemärkide abil maakera v selle osa maastikusfääri

füüsiline kandja » iseseisev füüsiline objekt kogude arvestuses

füüsiline üksus » füüsiliselt kokkukuuluv (k.a mis tahes kaitseümbris) teavikuüksus, mida saab vabalt ümber paigutada

MÄRKUS 1. Kokkukuuluvuse võib saavutada näiteks köitmise või ümbrisesse paigutamisega.

MÄRKUS 2. Trükiste puhul kasutatakse füüsilise üksuse tähistamiseks terminit „köide“ (vt ka jaotis 2.3.50).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

füüsiline üksus » Ainelise kehastuse osa.

MÄRKUS.Füüsiline üksus on näiteks köide, helikassett või filmirull.

[RDA]

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018