Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 232 sõna

e-aadress » sõnumi sihtkoha identifikaator elektronpostisüsteemis

e-ajakiri » ajakiri e-dokumendi kujul; võib olla iseseisev v trükivariandi rööpväljaanne

e-ajaleht » ajaleht e-dokumendi kujul; võib olla iseseisev v trükivariandi rööpväljaanne

e-arhiiv » mäluseadmes hoitav dokumentide kogu pikaajaliseks säilitamiseks

e-dokument » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

e-info » informatsioon, mida talletatakse andmetena arvutiloetaval andmekandjal

e-infoteenindus » infoteenuse pakkumine, ilma et kasutaja peaks raamatukokku kohale minema.

e-jadaväljaanne » jadaväljaanne, mis on avaldatud ainult elektrooniliselt või nii elektrooniliselt kui ka mõnes teises vormis

MÄRKUS 1. Hõlmab kohapeal hoitavaid jadaväljaandeid ja kaugressursse, millele on omandatud kasutusõigus vähemalt teatud ajavahemikuks.

MÄRKUS 2. Hõlmab ka raamatukogus digiteeritud jadaväljaandeid.

MÄRKUS 3. Vabakasutusajakirju vaadeldakse kui vaba juurdepääsuga Interneti-allikaid (vt jaotis 2.3.23).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

e-kataloog » ühe või mitme raamatukogu kogusid peegeldav interaktiivne arvutipõhine andmebaas; sageli integreeritud raamatukogusüsteemi osa

e-kataloog » bibliokirjete andmebaas, mis kirjeldab tavaliselt ühe raamatukogu või raamatukogusüsteemi kogu

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

e-kaubandus » arvutivõrgu kaudu toimuv kaubandustegevus

e-laenutus » e-keskkonnas toimuv teavikute ja asjade laenutus

e-luger » elektrooniline seade, mis on mõeldud peamiselt e-raamatute ja elektrooniliste perioodikaväljaannete lugemiseks

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

e-meedia

e-näitus » digitaalsel kujul esitatud näitus, võib asuda nii veebis kui ka füüsilises ruumis

e-post » kirjavahetus arvutivõrgu kaudu edastatavate sõnumite kujul

e-posti aadress » sõnumi sihtkoha identifikaator elektronpostisüsteemis

e-postkast » mäluala, mille kaudu pöördutakse siseneva ja väljuva e-posti poole

e-raamat » litsentsi alusel kasutatav või vaba juurdepääsuga digitaalteavik, mis ei ole jadaväljaanne ja milles on ülekaalus otsingut võimaldav tekst ja mis on trükitud raamatu (monograafia) analoog

MÄRKUS 1. Elektrooniliste raamatute kasutamine sõltub sageli eriseadmetest ja/või lugemiseks või visuaalseks esitamiseks mõeldud tarkvarast.

MÄRKUS 2. Elektroonilisi raamatuid saab laenutada kas kaasaskantavail seadmeil (e-raamatu luger) või kantakse nende sisu piiratud ajaks kasutaja personaalarvutisse või muule seadmele.

MÄRKUS 3. Hõlmab ka elektroonilisi doktoriväitekirju.

MÄRKUS 4. Hõlmab ka raamatukogus digiteeritud teavikuid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

e-raamatukogu » e-teavikute kogu ja e-teenuste ühtne, integreeritud süsteem

e-ressurss » infoallikas või tarkvara, mille kasutamiseks on vaja arvutit, nt andmebaas, organisatsiooni digihoidla, veebisait, e-raamat, e-ajakirjade kogu, arvutiprogramm

e-sisuüksus » arvutitöödeldud üheselt identifitseeritav tekstiline või audiovisuaalne osa avaldatud teosest, mis võib olla originaal või kokkuvõte teisest avaldatud teosest

MÄRKUS 1. Hõlmab dokumente või dokumentide osi (nt artiklid, referaadid, sisukorrad, pildid) ja kirjeid.

MÄRKUS 2. Kohandus väljaandest COUNTER code of practice, Release 3, 2008.

MÄRKUS 3. Sama e-sisuüksuse eri vormingud (PDF, Postscript, HTML jne) arvestatakse eraldi üksustena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

e-teavik » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

e-teavikute kogu » kõik raamatukogu kogusse kuuluvad digitekkelised või digiteeritud ressursid

MÄRKUS 1. Elektrooniline kogu hõlmab andmebaase, e-jadaväljaandeid ja digitaalteavikuid. Eraldi arvestust tuleb pidada vaba juurdepääsuga Interneti-allikate kohta, mille raamatukogu on katalooginud oma elektronkataloogi või andmebaasi (vt jaotis 6.3.15).

MÄRKUS 2. Ressursid võivad olla võrgus, installitud eraldiseisvatele tööjaamadele või salvestatud füüsilistele andmekandjatele.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

e-teavikute laenutus » raamatukogu teenus, mis võimaldab määratud ajaks digiteavikuid (e-raamatud, heliraamatud, e-ajakirjandus) laenata neid alla laadides või veebis lugedes

e-teenus » kohalikust serverist või võrgu kaudu pakutav elektrooniline raamatukoguteenus

MÄRKUS 1. Elektroonilised raamatukoguteenused hõlmavad e-kataloogi, raamatukogu veebisaiti, e-teavikute kogu, elaenutust, elektroonilist dokumendiedastust (vahendatud), elektroonilist infoteenindust, kasutajakoolitust e-õppena, mseadmete teenuseid, interaktiivseid teenuseid (sh suhtlusvõrgustike teenused) ja raamatukogu kaudu pakutavat pääsu Internetti.

MÄRKUS 2. See ei hõlma füüsiliste teenuste, näiteks raamatukogu ruumide või ekskursioonide broneerimist elektroonilisel teel.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

e-vesimärk » digitaalne kopeerimiskaitse. E-teaviku ostja andmed lisatakse faili, et oleks lihtne levitaja tuvastada

e-vorm » dokumendivorm veebis, kuhu kasutaja saab sisestada informatsiooni

e-väljaanne » levitamiseks määratud e-dokument

edastuskiirus » ajaühikus kahe punkti vahel teisaldatav keskmine bittide, märkide vms arv, nt bitti sekundis

edastusohje protokoll » Internetis kehtiv protokollistik, mille järgi arvutid võrgus suhtlevad

EDI » standardne andmete ja dokumentide vahetus arvutisüsteemide vahel

editio princeps (lad) » teose esimene trükk, eriti antiikautori teose esimene trükiväljaanne

editsioon » Bibliograafiaüksuse kõik eksemplarid, mis on toodetud olemuslikult ühe ja sama sisendi põhjal paljundades või muul meetodil ning välja antud ühe ja sama asutuse, asutuste rühma või isiku poolt. Trükiste puhul kasutatakse selles tähenduses terminit "trükk". (ISBD)

editsiooniandmed » Sõna, fraas või märgirühm, mis näitab bibliograafiaüksuse kuulumist teatud editsiooni juurde. Trükiste puhul kasutatakse selles tähenduses terminit "kordustrükiandmed". (ISBD) Auviste puhul kasutatakse selles tähenduses "väljalaskeandmed" ja e-teavikute puhul "versiooniandmed".

editsioonitehnika » käsikirja trükiks ettevalmistamise võtted, meetodid ja viisid

eelarvestus » teavikute esmane registreerimine, nt ajakirja registreerimiskaardil

eelkataloog » eelkirjeid sisaldav kataloog

eelkataloogimine » avaldatava teaviku kohta bibliokirjete (eelkirjete) koostamine

eelkirje » avaldatava teaviku andmeid (autor, pealkiri, kirjastaja, rahvusvaheline standardnumber jm) sisaldav kirjeldus, mille on koostatud ja kättesaadavaks teinud kirjastaja ja/või bibliograafiaasutus

eelkoordineeritud register » register, milles liitainestik on indekseerimise ajal analüüsitud põhielementideks ning need elemendid on kombineeritud määratud korras, kasutades kindla liikide ja terminite järjestusega indekseerimiskeeli

eeltellija » eeltellimuse esitaja

eeltellima » korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks tellimust esitama; ajalehti, ajakirju, raamatuid tellima enne nende ilmumist

eeltellimishind » ettetellimisel tasutav teaviku v teenuse hind

eeltellimus » tellimus korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks; sh ajalehed, ajakirjad, raamatud jms

eeltellitav raamat » raamat vm väljaanne, mida on võimalik tellida enne ilmumist

eeltellitav väljaanne » raamat vm väljaanne, mida on võimalik tellida enne ilmumist

eeltrükk » uurimuse eelväljaanne enne lõplikku trükki

eeltsensuur » trükiseid enne nende avaldamist ja levitamist kontrolliv tsensuur

eendkaas » kantidega kaas, mille servad ulatuvad üle raamatuploki

eepos » ulatuslik värsivormis jutustav teos, sageli kangelaslauludest koosnev

eeslehepaber » tugeva liiminguga vähedeformeeruv 80-200 g/m² raske paber eeslehtede jaoks

eesleht » raamatu esimesele ja viimasele poognale kleebitud v õmmeldud ühe murruga leht; eeslehed ühendavad raamatuplokki kaantega

eeslikõrv » lohakast kasutamisest kõverdunud ja kahekorra murdunud lehenurk raamatus

eeslõige » raamatuploki lõigatud eesserv

eeslõike salamaaling » eeslõikemaaling, mis on nähtav alles raamatu avamisel, kui lehed pisut üksteiselt nihkuvad

eeslõikemaaling » eeslõikele joonistatud v värvitud kujutis

eeslõiketiitel » eeslõikele kirjutatud tiitel

eesmik » Tiitellehele (või selle vastele) eelnevad leheküljed ja kõik tiitellehed (või nende vasted) koos pöördega. (ISBD)

eesmärk » tegevusega taotletav konkreetne sihtmärk, mis aitab kaasa organisatsiooni sihtide saavutamisele

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

eesnimi » lapsele sünni registreerimisel pandav nimi, isikunime osa; eesnimi asetseb harilikult perekonnanime ees

eespealkiri » eestiitellehele trükitud sageli lühendatud pealkiri

eessõna » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

eestiitel » eestiitellehel leiduvad andmed: raamatu v sarja pealkiri, vahel ka autor, ilmumisandmed v kirjastuse märk

eestiitelleht » tiitellehele eelnev leht, tavaliselt eestiitliga

eestindus » tõlge eesti keelde

efektiivsus » ülesannete täitmise määr

MÄRKUS 1 Tegevus on efektiivne, kui sellega saavutatud tulemused on maksimaalsed.

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

efemeriidid » tabelid, milles on taevakehade ettearvestatud asendid taevasfääril kellaaja järgi; laiemas mõttes ka igasugused teosed, mis registreerivad sündmusi kronoloogiliselt (päevikud, ajalehed)

ehisinitsiaal » dekoratiivse kujundusega algustäht, kasutatud eriti vanades raamatutes

ehisliist » kitsas graafiline ornament teksti ees, lõpus v servadel

ehislõige » raamatuploki kaunistatud lõige

ehisraam » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

ehistiitelleht » kunstilise kujundusega tiitelleht

ehistäht » kunstiliselt kujundatud täht

ehk-pealkiri » Kahest võrdväärsest osast koosneva ehk- v või-sidendiga (v selle vastega teises keeles) ühendatud põhipealkirja teine osa. (ISBD)

Nt „Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad”

ekraan » kuvari osa, millele arvuti väljastab visuaalse kujutise

ekraanifilter » seade kuvari elektronmagnetvälja piiramiseks ja kuva loetavuse parandamiseks

ekraanima » ikooni aknaga asendama

ekraanipilt » andmete nähtav esitus ekraanil vm kuvapinnal

ekraanipunkt » digitaalpildi väikseim kahemõõtmeline element, millele saab sõltumatult kinnistada tunnuseid, nt värvust ja intensiivsust

ekraanisäästja » programm kuvari kineskoobi säästmiseks v andmete peitmiseks: teatud aja möödudes kasutaja viimasest toimingust kuvatakse ekraanile pimenduspilt v valitud kujutis

eksemplaarsus » teavikute keskmine eksemplaride arv nimetuse kohta raamatukogus

eksemplar » sama trükise iga üksik teisik

eksemplar » Üksikobjekt või kehastuse üksikjuht.

[RDA]

eksemplarikirje » andmekogum, mis kirjeldab ja võimaldab identifitseerida teaviku iga üksikut eksemplari

eksemplarinumber » nummerdatud väljaande igale eksemplarile märgitud number; sama trükise eksemplaridele antavad numbrid, et eristada arvestusüksusi

eksiilkirjandus » väljaspool kodumaad loodud kirjandus

eksiviide » ekslik viitamine: viidatud kohas pole otsitavat nime, teksti, andmeid vm

ekslibrisist » eksliibriste koguja ja uurija

ekslibristika » eksliibriste kogumine ja uurimine

eksliibris » raamatusse kleebitav graafiliselt kujundatud omaniku nimemärk

ekspertsüsteem » teadmussüsteem, mis aitab eksperdi tasemel lahendada teatava valdkonna v rakendusala probleeme

eksplikatsioon » kaardil, plaanil, joonisel vm kasutatud tingmärkide seletus

eksport » andmete salvestus teise programmi jaoks sobivas vormingus

ekspurgeeritud väljaanne » väljaanne tekstiga, millest on välja jäetud tsensuuri keelatud, moraali vm pärast ebasobivaks peetud osad

ektüpograafia » pimedate kirja reljeeftrükk

elektrograafia » originaalist elektrilisel v elektromagnetilisel teel koopiate valmistamine

elektrograafiline kopeerimine » originaalist elektrilisel v elektromagnetilisel teel koopiate valmistamine

elektromagnetiline turvariba » elektromagnetilisele signaalile reageeriv turvaelement

elektromagnetvälja muundur » seade, millega saab elektromagnetilist turvariba aktiveerida ja inaktiveerida

elektronkataloog » ühe või mitme raamatukogu kogusid peegeldav interaktiivne arvutipõhine andmebaas; sageli integreeritud raamatukogusüsteemi osa

elektronkataloogimine » kataloogimine arvuti abil

elektronkirjastamine » arvuti ja kirjastusprogrammide kasutamine trükiste trükiks ja multimeediatoodete paljunduseelseks ettevalmistuseks; hõlmab tekstisisestuse, piltide digiteerimise ja töötluse, toimetamise, küljenduse, korrektuuri ning failide salvestamise trükivormi valmistamiseks, teose arvutivõrku paigutamiseks v kompaktkettale kandmiseks sobival kujul

elektronpostkast » mäluala, mille kaudu pöördutakse siseneva ja väljuva e-posti poole

elektrooniline andmevahetus » standardne andmete ja dokumentide vahetus arvutisüsteemide vahel

elektrooniline arhiiv » mäluseadmes hoitav dokumentide kogu pikaajaliseks säilitamiseks

elektrooniline bibliograafia » elektrooniliselt avaldatud ning arvuti abil kasutatav bibliograafia

elektrooniline dokumendiedastus » teaviku või selle osa koopia elektrooniline edastamine või kättetoimetamine kasutajale

elektrooniline dokumendiedastus (vahendatud) » teaviku või selle osa elektrooniline edastamine raamatukogu kogust kasutajale raamatukoguhoidja vahendusel (mitte tingimata teise raamatukogu kaudu)

MÄRKUS 1. Hõlmab teavikute elektroonilist edastamist teenindatavatele. Ei hõlma faksi teel saatmist.

MÄRKUS 2. Edastamise võib jaotada kasutajale tasuta või tasuliseks edastamiseks.

MÄRKUS 3. Ei hõlma kasutajapoolset vahendamata allalaadimist raamatukogu elektrooniliste teavikute kogust.

MÄRKUS 4. Selles standardis määratletud laenutus- ja edastusteenuste liigid on esitatud tabelis 1.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

elektrooniline dokumendivahendus » dokumentide kättetoimetamine andmesidevõrgu kaudu, nt tellitud artiklikoopiate saatmine elektronpostiga

elektrooniline dokument » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

elektrooniline loovutussüsteem » e-teenuste keskkond, mille vahendusel väljaandja või tootja edastab võrguväljaande või väljaande algmaterjali salvestamiseks arhiivi

elektrooniline ressurss » infoallikas või tarkvara, mille kasutamiseks on vaja arvutit, nt andmebaas, organisatsiooni digihoidla, veebisait, e-raamat, e-ajakirjade kogu, arvutiprogramm

elektrooniline teavik » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

elektrooniline teenus » kohalikust serverist või võrgu kaudu pakutav elektrooniline raamatukoguteenus

MÄRKUS 1. Elektroonilised raamatukoguteenused hõlmavad e-kataloogi, raamatukogu veebisaiti, e-teavikute kogu, elaenutust, elektroonilist dokumendiedastust (vahendatud), elektroonilist infoteenindust, kasutajakoolitust e-õppena, mseadmete teenuseid, interaktiivseid teenuseid (sh suhtlusvõrgustike teenused) ja raamatukogu kaudu pakutavat pääsu Internetti.

MÄRKUS 2. See ei hõlma füüsiliste teenuste, näiteks raamatukogu ruumide või ekskursioonide broneerimist elektroonilisel teel.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

elektrooniline väljaanne » levitamiseks määratud e-dokument

element » Sõna, fraas või märgirühm, mis esindab bibliograafiaandmete eraldi üksust ja moodustab osa bibliokirje alast. (ISBD)

elseviir » kirjastajate ja trükkalite Elzevieride trükikodades Leidenis ja Amsterdamis XVI-XVIII saj elseviirkirjas (liik antiikvat) trükitud raamat

eluaegne väljaanne » autori elu ajal ilmunud väljaanne

elulugu » teaduslik v populaarne teos, mis kirjeldab ühe isiku elu ja tegevust

emakataloog » teatud kataloogi suhtes vahetult kõrgemal hierarhiatasemel olev kataloog

emanimi » ema nimi isikunime osana

emaplaat » arvuti põhiplaat, millel paikneb keskseade ja mille külge ühendatakse teisi arvuti koostiosi

emendatsioon » tekstivigade parandus tekstikriitilisel alusel

emuleerimine » andmetöötlussüsteemi kasutamine teise andmetöötlussüsteemi imiteerimiseks: imiteeriv süsteem võtab vastu samu andmeid, täidab samu programme ja saab samu tulemusi, mis imiteeritav süsteem

END-klahv » klahv, mis sõltuvalt programmist viib kursori nt rea, lehekülje v faili lõppu

energiasäästurežiim » režiim, mille puhul arvuti jõudeoleku ajal aeglustab v seiskab oma komponentide tegevuse elektrienergia kokkuhoiuks

enesearenduslugemine » lugemine eneseharimise eesmärgil, autodidaktiline lugemine

eneseharimislugemine » lugemine eneseharimise eesmärgil, autodidaktiline lugemine

enesehindamine » oma oskuste, teadmiste ja enesekindluse kvaliteedi kriitiline läbivaatamine

MÄRKUS Tavaliselt toimub läbivaatamine paber- või e-küsimustiku abil, mille kõik või mõned küsimused nõuavad respondentidelt hinnangut endale mingil skaalal.

[EVS-ISO 16439:2016]

enesevaatlus » oma käitumise ja/või hoiakute kirjapanek info hankimise ja kasutamise ajal teatud perioodi jooksul, tavaliselt päeviku vormis

MÄRKUS 1 Kirjapanekut saab kasutada raamatukogu mõju väljaselgitamiseks.

MÄRKUS 2 Päevik võib olla struktureeritud, sisaldades juhiseid vaadeldavate asjaolude kohta, või mittestruktureeritud, jättes asjaolude valiku kirjutaja hooleks.

[EVS-ISO 16439:2016]

ennetav bibliograafia » nimestik teoseist, mis on kavandatud ilmuma lähitulevikus

ennetav bibliograafianimestik » nimestik teoseist, mis on kavandatud ilmuma lähitulevikus

ennetusbibliograafia » nimestik teoseist, mis on kavandatud ilmuma lähitulevikus

ennistama » kustutatud teksti v graafikat taastama; tühistama mõne muu viimasena täidetud käsu toimet

ennistama » kulunud v vigastatud teavikut taastama

ennistamine » objekti töötlemine, mille eesmärgiks on see rekonstrueerida võimalikult algsel oletataval kujul

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

ENTER-klahv » klahv, millega kasutaja annab töötluse juhtimise edasi programmile; tekstitöötluses lõpetab sisestusrea

entsüklopeedia » teatmeteos, mis annab kokkuvõtliku ülevaate kõigist ainevaldkondadest (üldentsüklopeedia) v mõnest üksikalast (erialaentsüklopeedia) tähestikulises v süstemaatilises järjestuses, esitatud märksõnaartiklitena

epigraaf » raidkiri, pealiskiri

epigraaf » tsitaat, vanasõna, aforism vm ütlus raamatu, peatüki vm ees autori suhtumisele v teksti mõttele viitamiseks

epigraafika » ajaloo abiteadus, mis uurib vanu raidkirju

epigramm » pilkeluuletus, lühike satiiriline luuletus

epiloog » ulatusliku kirjandusteose lõpposa kokkuvõtte v järellooga

epimikrokaart » mikrokaart kujutisega läbipaistmatul mikrofišš põhimikul, mikrovormi liik

epistel » kirjanduslikus vormis kiri

epistolograafia » kirjakirjutamiskunst; kirjakirjutamisjuhiste kogu

epitaaf » hauakiri v hauakirjaga mälestussammas; mälestustahvel; mälestusluuletus

epitoom » suurema teose väljavõte v kokkuvõte; mingi ala lühiülevaade

epopöa » suur eepiline teos, nt eepos, romaanisari vm

EPUB » levinud e-raamatute vorming, mille faili sisu kohandub ekraani suurusega. Lühend ingliskeelsest electronic publication

erakogu » eravalduses olev kogu

eraldaja » üks v mitu märki, mida kasutatakse (märgi)stringi alguse v lõpu tähistamiseks, nt MARC-vormingus püstkriips v dollarimärk alamvälja alguse tähistamiseks

eraldi nummerdus » mitu üksteisele järgnevat lehekülgede nummerdust samas raamatus

eraldi paginatsioon » mitu üksteisele järgnevat lehekülgede nummerdust samas raamatus

eraldusvõime » kujutise kvaliteedi näitaja; printeri ja skanneri puhul mõõdetakse punktides tolli kohta rõht- ja püstsuunas (nt 300x300 dpi), kuvaril pikselites rõht- ja püstsuunas (nt 800x600 pikselit)

eraraamatukogu » eravalduses olev raamatukogu

eratrükikoda » eraisikule kuuluv trükikoda

eraväljaanne » eratoimetusel ilmunud seaduse vm dokumendi väljaanne

ergonoomia » teadus inimesele kõige soodsamatest tööviisidest, -vahenditest ja -keskkonnast

erialaajakiri » mingit teadus- v eriala käsitlev ajakiri

erialaajaleht » mingit teadus- v eriala käsitlev ajaleht, enamasti nädalaleht

erialabibliograafia » üht eriala, teadus- v tegevusala hõlmav bibliograafia

erialaentsüklopeedia » kitsama v laiema alaga piiratud sisuga entsüklopeedia

erialainfo » üht või mitut teadus- või tegevusala hõlmav informatsioon

erialakirjandus » mingit teadus- v eriala käsitlev kirjandus

erialakirjanduse nimestik » üht eriala, teadus- v tegevusala hõlmav bibliograafia

erialakirjastus » ühele v mitmele erialale spetsialiseerunud kirjastus

erialakogu » erialateavikute kogu

erialalugemissaal » mingi(te)le eriala(de)le (nt tehnika, meditsiin jne) spetsialiseeritud lugemissaal vastava kogu ja teenindusega

erialanimestik » üht eriala, teadus- v tegevusala hõlmav bibliograafia

erialaraamatukogu » raamatukogu, mille kogu koostis on määratletud ühe v mitme erialaga, nt meditsiiniraamatukogu, ajalooraamatukogu, tehnikaraamatukogu

erialaraamatukogu » iseseisev raamatukogu, mille ülesanne on informatsiooni hankimine ja vahendamine ühe teatud eriala või ainevaldkonna kohta või mingi kindla piirkonna huvides

MÄRKUS 1. Siia kuuluvad raamatukogud, mis teenindavad kindlat sihtrühma või keskenduvad mingile kindlale teavikulaadile, ja raamatukogud, mille tegevus lähtub organisatsiooni vajadustest.

MÄRKUS 2. Erialaraamatukogude statistika tuleb koguda ja esitada jaotiste 2.1.12.1 kuni 2.1.12.7 järgi eraldi (jaotus rahastava institutsiooni kohaselt).

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 1639:2016, märkus 2 on kustutatud]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

erialareferent » mingi(te)le eriala(de)le spetsialiseerunud raamatukogutöötaja

erialasaal » mingi(te)le eriala(de)le (nt tehnika, meditsiin jne) spetsialiseeritud lugemissaal vastava kogu ja teenindusega

eribibliograafia » bibliograafia, mille väljaanded loetlevad mingit kindlat laadi teavikuid, nt nootide, standardite, väitekirjade vm bibliograafia

erihoiukogu » moraalseil, ideoloogilistel, poliitilistel põhjustel piiratud kasutamisega kogu

erihoiukogu » kogu (teavikud), mida hoitakse erilistes temperatuuri, niiskuse jm tingimustes

erikaart » kindlaks otstarbeks koostatud kaart (nt lennukaart, turismikaart, õppekaart, orienteerumiskaart jms)

erikataloog » ühe laadi, eriotstarbelise kogu kataloog, nt noodi-, patendi-, perioodika-, lugemissaalikataloog

erikogu » põhikogu kõrval esinev kogu (rariteedi-, auvise-, graafika-, arhiiv- jt kogud)

erilaadiala » Mingile teavikulaadile (nt kaart, elektrooniline teavik) eriomaseid andmeid sisaldav kirjeala, kasutatakse peamiselt erilaadide kirjeldamisel. (ISBD)

erilehekülg » ühel teemal v ühe lugejarühma jaoks koostatud lehekülg ajalehes v ajakirjas

erilisa » Tavaliselt eraldi väljaantud bibliograafiaüksus, mis täiendab põhiüksust seda uuendades või muul viisil jätkates või millel on põhiüksusest erinevad tunnusjooned. Erilisal võib olla või mitte olla põhiüksuse pealkirjale alluv sõltuvpealkiri. (ISBD)

erilugemissaal » lugemissaal, mille kogu, sisustuse ja teeninduse määrab mingi kindel kasutajaskond, otstarve vm eripära, nt teavikute laad

erimärk » kirjamärk, mis pole täht, number ega tühimärk, nt kirjavahemärk, protsendimärk, matemaatiline sümbol

erimäärajad » notatsioonisümbolid ühe liigi piires korduvate tunnuste (teemade, mõistete) tähistamiseks, esitatud selle liigi alguses, mille alaliikides neid võib kasutada

erinumber » ajalehe v ajakirja number, mis on pühendatud mingile sündmusele, teemale vm, vahel väljaspool nummerdust

eripealkiri » mitmeosalise teose ühe osa või jätkväljaande ühe köite/numbri eristav pealkiri

eriraamatukogu » raamatukogu, millel on kindlaksmääratud lugejaskond ja sellele vastava koostisega kogu, nt lasteraamatukogu, kirikuraamatukogu, pimedate raamatukogu

erisaal » lugemissaal, mille kogu, sisustuse ja teeninduse määrab mingi kindel kasutajaskond, otstarve vm eripära, nt teavikute laad

eristav pealkiri » Muusikateose pealkiri, mis on midagi muud kui ainult vormi või muusikažanri tähistav sõna, tempomärge, esitajate arv või liturgilise teksti liik.

[RDA]

eristus » teksti tähtsamate osade (nimed, terminid, definitsioonid jne) trükitehniline esiletõst, kasutades selleks sõrendust, teist kirja (kursiiv, poolpaks), suurtähti vm

eriteenindus » lugeja või lugejagrupi erivajadusi arvestav lugejateenindus, nt puuetega inimeste teenindamine, parlamendi teenindamine

eritiitel » teose osa tiitel; mitmes köites teosel igal köitel üldtiitli kõrval; ühte köitesse kogutud teoseil iga osa kohta raamatus eri lehel

eritiitelleht » Jadaväljaande kirjeldamise aluseks valitud tiitelleht, mis kuulub selle jadaväljaande osale, millele on samuti tehtud täielik kirje, nt monograafiasarja kuuluva monograafia tiitelleht. (ISBD)

erivajadustega sihtrühmad » osa raamatukogu teenindatavatest, kellele on erivajaduste tõttu vaja pakkuda spetsiaalseid raamatukoguteenuseid

MÄRKUS 1. Erivajadus võib tuleneda füüsilisest või vaimsest puudest, majanduslikult ebasoodsast olukorrast (nt pikaajaline töötus), kultuurilistest erinevustest (nt teist keelt kõnelev inimene, riiki äsja saabunud isik), hariduslikust taustast või muudest asjaoludest, mille tõttu on isikul vajadus spetsiaalsete raamatukoguteenuste järele.

MÄRKUS 2. Ei hõlma lapsi, noori ja eakaid, kellel ei ole lisavajadusi.

MÄRKUS 3. Raamatukogul võib olla üle ühe erivajadustega teenindatavate rühma.

MÄRKUS 4. Isik võib kuuluda rohkem kui ühte sellisesse teenindatavate rühma.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

eriväljaanne » teose erilise kujundusega, teatud tähtpäevaks vm poolest tavalisest erinev väljaanne

errata » pärast trükkimist märgatud ja parandatud vigade loetelu, tavaliselt raamatu lõpus v eraldi lehel

ESC-klahv » klahv, mis enamikus programmides katkestab käsu täitmise

esemekogu » kirjeldatud ja arvelevõetud esemete (nt mälestusmedalid) kogu

esikaas » raamatu alguses olev kaas

esimene eksemplar

esimene trükk » teose esimene trükiväljaanne

esimese astme bibliograafia » autopsial põhinev vahetult bibliografeeritavate tööde järgi koostatud bibliograafia

esinduseksemplar » harilikust paremale paberile trükitud eksemplar, trükitud põliseks säilitamiseks vm eriotstarbeks

esitrükk » teose esimene trükiväljaanne

esitus » Sulam, mis seisneb muusika- või draamateose mängimises või ettekandmises.

[RDA]

esmaeksemplar

esmane bibliograafia » autopsial põhinev vahetult bibliografeeritavate tööde järgi koostatud bibliograafia

esmane väärtus » dokumentide sisuline väärtus nende loomise tinginud tegevuse edasiseks tagamiseks

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

esmasbibliograafia » autopsial põhinev vahetult bibliografeeritavate tööde järgi koostatud bibliograafia

esmasinfo » originaalmaterjal (info), millel põhinevad edasised uurimused ja käsitlused

esmasviide » mingile teosele esmakordsel viitamisel esitatud andmed, kordusviitest täielikumad

esmatellimus

essee » lühem üldmõistetav teadusliku v kirjandusliku sisuga kirjutis kunstipärases vormis ja vaimukas sõnastuses

estica (lad) » Eestit (maad, loodust, rahvast, ajalugu, kultuuri, keelt jne) ja eestlasi käsitlevad väljaspool Eestit ilmunud võõrkeelsed trükised ning eestlaste ja Eestist pärit v Eestiga seotud autorite mitte-eestikeelsed tööd vaatamata sisule

estonica (lad) » Eestit (maad, loodust, rahvast, ajalugu, kultuuri, keelt jne) ja eestlasi käsitlevad väljaspool Eestit ilmunud võõrkeelsed trükised ning eestlaste ja Eestist pärit v Eestiga seotud autorite mitte-eestikeelsed tööd vaatamata sisule

etikett » raamatu kaanele v seljale kleebitud lipik kohaviida vm andmetega

etikettima » etiketiga varustama

etniliste rühmade määrajad » UDK üldmäärajad, millega tähistatakse rahvuslikke või etnilisi aspekte

etsing » 1. sügavtrükitehnika, mille puhul joonistus söövitatakse metallplaati
2. selles tehnikas graafikateos

ette tellima » korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks tellimust esitama; ajalehti, ajakirju, raamatuid tellima enne nende ilmumist

ettekanne » konverentsil vm üritusel esitamiseks koostatud tekst, sisaldab uurimistööde tulemusi vm

ettetellija » eeltellimuse esitaja

ettetellimus » tellimus korduvate, pidevate v tähtajaliste teenuste saamiseks; sh ajalehed, ajakirjad, raamatud jms

ettevõtteraamatukogu » tööstus- või äriettevõtte raamatukogu, mida rahastab ettevõte ja mille ülesanne on selle töötajate infovajaduste rahuldamine

MÄRKUS. Hõlmab ka info- ja juhtimiskonsultantide, tootmis- ja teenindusettevõtete ning õigusbüroode raamatukogusid.

[EVS-ISO 2789:2007]

ettevõtteraamatukogu » tööstus- või äriettevõtte raamatukogu, mida rahastab ettevõte ja mille ülesanne on selle töötajate infovajaduste rahuldamine

MÄRKUS. Hõlmab ka info- ja juhtimiskonsultantide, tootmis- ja teenindusettevõtete ning õigusbüroode raamatukogusid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

etümoloogiasõnastik » sõnade päritolu seletav sõnastik

evangeliaar » raamat nelja evangeeliumiga Piiblist (Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeelium)

explicit (lad) » on lõppenud - keskaja käsikirjade ja trükiste lõppvormel

explitus est (lad) » on lõppenud - keskaja käsikirjade ja trükiste lõppvormel

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018