Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 137 sõna

daatum

dateerimata väljaanne » ilumisaja andmeteta väljaanne

dateering » ajaline määratlus, nt kuupäev, aasta, sajand

dateeritud väljaanne » ilmumisaja andmetega väljaanne; ilmumisaeg on väljaandel näidatud v muul teel kindlaks tehtud

de visu (lad) » nägemise järgi, vahetult teaviku enda järgi

dedikatsioon » raamatu algusse trükitud tekst, mis näitab isikut v sündmust, kelle austuseks v mille tähistamiseks on raamat tehtud

dedikatsiooneksemplar » autori pühendusega eksemplar

defektne eksemplar » kasutamist takistavate vigadega eksemplar (lehed rebitud, illustratsioonid v tabelid puuduvad jne)

definitiivne väljaanne » autori viimset tahet järgiva tekstiga trükk

dekodeerima » kodeeritud andmeid kodeerimiseelsele kujule tagasi teisendama

dekomplekteerimine » vananenud, liigsete, ebaprofiilsete jms teavikute eemaldamine kogust ja kogude arvestusest

dekrüpteerima » krüptogrammi avatekstiks taastama

deksiograafia » kirjutamine suunaga vasemalt paremale

deleatuur » korrektuuri kustutusmärk, millega osutatakse ülearustele tähtedele, sõnadele jm nende eemaldamiseks

DELETE-klahv » klahv, mis kustutab märgi kursorist paremal v valitud objekti

demo » arvutiprogrammi vm objekti mittetäielik versioon, mida demonstreeritakse v jagatakse võimalikele tellijatele; selle objekti demonstreerimine

demonüüm » pseudonüümina kasutatud üldmõiste, nt Vaatleja, Rändur

depooraamatukogu » raamatukogu, kuhu teavikud on teatavatel tingimustel deponeeritud, nt rahvusvaheliste organisatsioonide väljaanded, sundeksemplarid ja ametlikud väljaanded USA-s jne

depositoorium » raamatukogu, kuhu teavikud on teatavatel tingimustel deponeeritud, nt rahvusvaheliste organisatsioonide väljaanded, sundeksemplarid ja ametlikud väljaanded USA-s jne

desideraat » raamatukogus puuduv, kuid soovitud teavik

deskriptor » infootsikeele sõnaüksus, s.o sõna või sõnaühend dokumendi sisu ja päringu kirjeldamiseks

deskriptorkeel » deskriptoritel põhinev infootsikeel

deskriptorsõnastik » deskriptorite ja nende sünonüümide tähestikloetelu

dešifreerima » krüptogrammi avatekstiks taastama

detektiivromaan » liik seikluskirjandust, mille aineks on kuriteo avastamine

determinant » vokaali asendav abimärk tähe juures heebrea jt konsonantkirjades, et hõlbustada kirjutatu lugemist

detsimaalklassifikatsioon » kümnendjaotusel põhinev liigitus (rahvusvaheliselt tuntuimad on Dewey kümnendliigitus ning universaalne kümnendliigitus UDK)

diaarium » päevik; kalendermärkmik

diafilm » diapositiivide rida filmilindil kaadrite kaupa näitamiseks

diagonaallugemine » teksti lugemine diagonaalis, üks kiirlugemise viise

diagramm » suuruste ja nende muutumise graafiline kujutis: joon-, tulp-, sektor- jm diagramm

diakriitik » tähe põhijoonise lisamärk, nt katus, täpid, tilde

diakriitiline märk » tähe põhijoonise lisamärk, nt katus, täpid, tilde

diakrooniline teos » Teos, mis on kavas teostada ajapikku.

[RDA]

dialoog » kahe osalise vastastikune kõnelus, nt näidendis

dialoogiaken » hüpikaken andmete sisestuseks

dialoogrežiim » tööviis, mille puhul vahelduvad kasutaja sisestused ja arvutisüsteemi reaktsioonid; kasutaja saab süsteemilt pidevat tagasisidet

diamikrokaart » mikrokujutisi (kaadrivälju) kandev läbipaistva põhimikuga kaart (tavaliselt 105x148 mm), mikrovormi liik

diapositiiv » klaasile, tselluloidile vm läbipaistvale materjalile tehtud foto, mida vaadatakse peamiselt ekraanile projitseerituna

diaprojektor » aparaat diapositiivide ja diafilmide vaatamiseks v projitseerimiseks ekraanile

diaskoop » aparaat diapositiivide ja diafilmide vaatamiseks v projitseerimiseks ekraanile

diasograafia » diasoühendite valgustundlikkusel põhinev kopeerimismenetlus läbipaistvate kujutiste paljundamiseks

diasokoopia » läbipaistvast kujutisest saadud koopia diasopaberil v diasofilmil

diasotüüpia » diasoühendite valgustundlikkusel põhinev kopeerimismenetlus läbipaistvate kujutiste paljundamiseks

didot` punkt » trükikirjade mõõtühik (0,3759 mm)

diferentseeritud lugejateenindus » lugeja või lugejagrupi erivajadusi arvestav lugejateenindus, nt puuetega inimeste teenindamine, parlamendi teenindamine

digi- » omane andmetele, mis koosnevad numbritest, võimalikest erimärkidest ja tühikutest, ning neid andmeid kasutavatele protsessidele ja seadmetele

digiallkiri » dokumendifailile elektroonselt lisatav krüptitud andmekogum, mis idendib dokumendi saatja; tavaallkirja vaste

digiandmed » andmed, mis on esitatud arvude 0 ja 1 jadadena ehk binaarkujul ehk digitaalkujul

digiarhiiv » mäluseadmes hoitav dokumentide kogu pikaajaliseks säilitamiseks

digidokument » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

digihoidla » tehniline lahendus digiobjektide pikaajaliseks säilitamiseks ja haldamiseks

digihumanitaaria » humanitaarteaduse ja infotehnoloogia kokkupuutevaldkond, mille eesmärk on arendada digikogude ja infotehnoloogiliste vahendite kasutamist humanitaarteaduslikus uurimis- ja õppetöös

digiinfo » informatsioon, mida talletatakse andmetena arvutiloetaval andmekandjal

digikandja » andmekandja (nt CD, DVD, diskett, kõvaketas), millele on salvestatud andmed digitaalkujul

digima » analoogandmeid digitaalkujule viima

digimälu » mäluasutustes kogutav ja säilitatav digitekkeline ja digiteeritud materjal

diginäitus » digitaalsel kujul esitatud näitus, võib asuda nii veebis kui ka füüsilises ruumis

digiobjekt » digitaalsel kujul esitatud terviklik andmekogum

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

digiobjekti identifikaator » püsiv identifikaator, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identimiseks digikeskkonnas

digioskused » suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas; digipädevuse 5 osaoskust:info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome, turvalisus kasutamisel, sobivate digivõtete ja –vahendite kasutamine

digipilt » digiteeritud või digitaalseadmes loodud pilt

digipädevus » suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas; digipädevuse 5 osaoskust:info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome, turvalisus kasutamisel, sobivate digivõtete ja –vahendite kasutamine

digipärand » digiteeritud või digitekkeline (digitaalselt sündinud) kultuuripärand

digiraamatukogu » arvutivõrgu vahendusel otsitavatest ja kasutatavatest e-teavikutest koosnev raamatukogu

digisisu » Teos, mis on realiseeritud digitaalse andmekogumina või arvutiprogrammina.

[RDA]

digitaal- » omane andmetele, mis koosnevad numbritest, võimalikest erimärkidest ja tühikutest, ning neid andmeid kasutavatele protsessidele ja seadmetele

digitaalallkiri » dokumendifailile elektroonselt lisatav krüptitud andmekogum, mis idendib dokumendi saatja; tavaallkirja vaste

digitaalandmed » andmed, mis on esitatud arvude 0 ja 1 jadadena ehk binaarkujul ehk digitaalkujul

digitaalarhiiv » mäluseadmes hoitav dokumentide kogu pikaajaliseks säilitamiseks

digitaalkaart » arvuti abil valmistatud ja esitatud kaart

digitaalkartograafia » kaartide valmistamine digitaaltehnoloogia abil

digitaalmeedium » nt Internet, WWW

digitaalne » omane andmetele, mis koosnevad numbritest, võimalikest erimärkidest ja tühikutest, ning neid andmeid kasutavatele protsessidele ja seadmetele

digitaalne kopeerimiskaitse » kaitsemehhanism, mida kirjastajad kasutavad oma toodangu tasuta levitamise ja piraatluse piiramiseks. Nt e-teavikule lisatakse e-vesimärk, mis aitab levitaja tuvastada, või krüptograafiline kaitse, mis laseb vaid ostjal e-teavikut kasutada

digitaalne kultuuripärand » digiteeritud või digitekkeline (digitaalselt sündinud) kultuuripärand

digitaalne säilitamine » digitaalobjekti pikaajaline hoiustamine, säilitamine ja sellele juurdepääsu tagamine, mis tavaliselt hõlmab vähemalt ühe säilitusstrateegia rakendamist

[ALLIKAS: ISO/TS 21547:2010, määratlus 3.1.7]

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

digitaalne ühendamine » omavahel seotud dokumendipärandi koondamine ühte virtuaalsesse kohta digiteerimise ja haldamise teel, eesmärgiga laiendada juurdepääsu ülemaailmsele pärandile ja edendada raamatukogude koostööd

digitaalobjekt » digitaalsel kujul esitatud terviklik andmekogum

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

digitaalobjekti identifikaator » püsiv identifikaator, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identimiseks digikeskkonnas

digitaalpilt » digiteeritud või digitaalseadmes loodud pilt

digitaalraamatukogu » arvutivõrgu vahendusel otsitavatest ja kasutatavatest e-teavikutest koosnev raamatukogu

digitaalsalvestis » heli, pildi, või mingi muu teabe jäädvustus digitaalsel kujul

digitaalteavik » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

digitaalteavik » piiritletud sisuga digitekkeline või digiteeritud informatsiooniüksus, mis on loodud või digiteeritud raamatukogus või komplekteeritud raamatukogu kogusse digitaalkujul

MÄRKUS 1. Hõlmab elektroonilisi raamatuid ja elektroonilisi patendikirjeldusi, võrgu kaudu kättesaadavaid auviseid ning muid digitaalteavikuid (nt aruandeid, kaardi- ja nooditeavikuid, trükifaile jne). Digitaalteavikute hulka ei kuulu andmebaasid ja elektroonilised jadaväljaanded.

MÄRKUS 2. Andmebaasides sisalduvad üksused kuuluvad jaotise 2.3.10 alla.

MÄRKUS 3. Digitaalteavik võib koosneda ühest või enamast failist.

MÄRKUS 4. Digitaalteavik koosneb ühest või mitmest e-sisuüksusest. Raamatukogu peab enne digiteerimist otsustama, milliseid sisuüksusi pärast otsida saab, nt jadaväljaannete artiklid või plaadil olevad laulud.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

digitaaltekkeline » digitaalseid meetodeid kasutades loodud

digitalgud » osaluskultuuri vorme: vabatahtlik töö mäluasutuste heaks, kus kaasatakse avalikkust, nt ajalooliste fotode tuvastamiseks või tärgituvastatud tekstide parandamiseks

digiteavik » andmekogumi kujul arvutisüsteemi mällu salvestatud dokument

digiteerima » analoogandmeid digitaalkujule viima

digiteerimine » füüsilisel kandjal teavikute digitaalkujule viimise protsess

MÄRKUS 1. Ei hõlma raamatukogu kogu digiteerimist dokumendivahetuseks kasutaja või asutusega.

MÄRKUS 2. Hõlmab digiteerimist säilitamise eesmärgil.

MÄRKUS 3. Hõlmab massdigiteerimist.

MÄRKUS 4. Ei hõlma elektrooniliste eksemplaride ostmist trükitud eksemplaride asendamiseks.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 14639:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

digiteeritud » analoogobjektist digiteerimise teel saadud

digiteeritud kogu » elektroonilise kogu osa, mis hõlmab füüsilisel kandjal teavikute kogu digiteeritud nimetusi

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

digitekkeline » digitaalseid meetodeid kasutades loodud

digitekkeline teavik » algselt digivormingus loodud teavik

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

diglott » sama teksti kahes keeles rööbiti esitav raamat

digraaf » ühe hääliku tähistus kahe tähega, nt inglise sh, th, prantsuse ou, saksa ch

digramm » ühe hääliku tähistus kahe tähega, nt inglise sh, th, prantsuse ou, saksa ch

diloogia » sama autori kaks teost, mis moodustavad terviku

diplomaatika » ajaloo abiteadus, mis tegeleb ajalooliste dokumentide uurimisega nende ehtsuse, koostamisaja usaldusväärsuse jne selgitamiseks

diptühhon » vahaga kaetud kaheks kokkumurtud kirjutustahvel Vana-Kreekas ja -Roomas

direktiivväljaanne » kehtivaid dokumente (seadused, määrused, käskkirjad, otsused jm) ametliku tegevusjuhendina esitav väljaanne

direktsioon » lihtsustatud partituur, mida kasutatakse dirigeerimisel; sisaldab juhtpilli täieliku noodistiku ja teiste meloodiate põhiosa

diskett » õhuke painduv kaitseümbrises magnetketas tüüpläbimõõduga 3,5 v 5,25 tolli

diskograafia » helisalvestiste kirjeldamine kataloogide ja nimestike tarbeks; helisalvestiste nimestik

dissertatsioon » doktorikraadi saamiseks tehtud uurimus

dissertatsioonide bibliograafia » väitekirju loetlev bibliograafia

dissertatsioonikogu

distantslaenutus [ebasoovitatav] » laenutusviis, mille puhul teavikud saadetakse kasutajale koju, pakiautomaati vm

DOI » püsiv identifikaator, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identimiseks digikeskkonnas

dokumendi elukaar » käsitlus, mille kohaselt dokumendid läbivad sarnaselt elusorganismidega erinevaid elujärke, -faase: loomine või vastuvõtmine, levitamine, kasutamine, säilitamine, kõrvaldamine (eemaldamine)

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

dokumendi elutsükkel » käsitlus, mille kohaselt dokumendid läbivad sarnaselt elusorganismidega erinevaid elujärke, -faase: loomine või vastuvõtmine, levitamine, kasutamine, säilitamine, kõrvaldamine (eemaldamine)

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

dokumendiedastus » teaviku või selle osa koopia edastamine või kättetoimetamine kasutajale väljapoole raamatukogu

dokumendihaldus » dokumentide loomise, saamise, kasutamise ning säilitamise korraldamine ning selleks loodud süsteem

dokumendipärand » käsikirjad, trükitud dokumendid, muu meedia ja kogud, mis omavad pikaajalist tähtsust nendes leiduva info, provenientsi, füüsilise formaadi või mõne muu eristatava füüsilise või intellektuaalse tunnuse poolest; unikaalse ja erilise väärtuse tõttu soovitakse neid säilitada kasutamiseks tulevikus

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"

dokument » mis tahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon, nt trükis, foto, heliplaat, kompaktketas

dokument » andmetöötluses: nimega, struktureeritud tekstiüksus, mis võib sisaldada pilte ning mida saab eraldi üksusena salvestada, redigeerida, otsida ja edastada

dokument » üksusena käsitletav salvestis või materiaalne objekt

[ALLIKAS: ISO 5127:2001, määratlus 1.2.02]

MÄRKUS. Teavikute vorm ja omadused võivad erinevad olla.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de

dokumentaalkirjandus » reaalseid sündmusi ja isikuid nende õigete nimedega kujutav (ilu)kirjandus

dokumentatsioon » süstematiseeritud dokumendikogum

dokumentatsioonikeskus

dokumentide töötlemine

dokumentväljaanne » allikmaterjale publitseeriv väljaanne

domeen » Interneti hostinimede hierarhia ülatase, nt .ee, .edu, .com

domeeninimi » organisatsiooni või isiku unikaalne nimi Internetis, nt nlib.ee

donaat » Aelius Donatuse IV saj kirjutatud ladina keele grammatika järgi saadud nimetus ladina keele grammatikaraamatuile

draama » kirjandusteos, mis on kirjutatud näitlemiseks määratud vormis

dramatiseering » jutustava teose (romaani, jutustuse) töötlus draamavormiks

DRM » kaitsemehhanism, mida kirjastajad kasutavad oma toodangu tasuta levitamise ja piraatluse piiramiseks. Nt e-teavikule lisatakse e-vesimärk, mis aitab levitaja tuvastada, või krüptograafiline kaitse, mis laseb vaid ostjal e-teavikut kasutada

dubleerima » kopeerima lähte-andmekandjalt siht-andmekandjale, millel on samasugune füüsiline kuju, nt ühelt disketilt teisele disketile

dubletikogu

dubletsuse kontroll

dublett » ühe ja sama teaviku teine, kolmas jne eksemplar

dubletteksemplar » ühe ja sama teaviku teine, kolmas jne eksemplar

dublüür » kaunistused kaane sisekülgedel, eriti bibliofiilseil raamatuil

duodeets » kaheteistkümnendikformaat (12°), mille puhul paberipoogen on murtud kaheteistkümneks ja moodustab 24 lehekülge

DVD » laserkettaga samas mõõdus, kuid oluliselt suurema salvestusmahuga optiline andmekandja

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

düsleksia » haiguslik rohkete vigadega lugemine, lugemisvõime kaotus

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018