Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 150 sõna

baaskaart » suuremas või väiksemas mahus vajalikke andmeid sisaldav kaart, mis on aluseks uute kaartide koostamisel

bait » teatavast arvust, tavaliselt 8 bitist koosnev string, mis enamasti esitab märki v selle osa

baltica (lad) » endistes Balti kubermangudes (Eestimaa, Liivimaa, Kuramaa) ilmunud ja neid käsitlev kirjandus; kogu Baltimaid käsitlev kirjandus

beedeker » raamat maa, linna, maakoha vm tutvustamiseks, esitab matkamarsruute, kirjeldab vaatamisväärsusi, annab muud infot

belletristika » sõnaline kunstilooming

bestiaar » loomade pilte ja kirjeldusi esitav raamat

bestseller » lühikese aja jooksul suurel hulgal müüdav raamat

bibliobuss

bibliofaag » kirglik lugeja, raamatuneelaja

bibliofiil » isik, kes kollektsioneerib raamatuid lähtudes kindlatest kriteeriumidest (kujundus, vanus, sisu jne)

bibliofiilia » haruldaste ja väärtuslike raamatute kogumine

bibliofiilne köide » bibliofiili soovi kohaselt tehtud köide

bibliofiilne raamat » raamat, mis mingi omaduse poolest (sisu, kujundus, köide, autograafid, päritolu vm) on bibliofiilide huviobjektiks

bibliofiilne väljaanne » bibliofiilidele pakutav hea kujundusega trükis, tavaliselt väikese trükiarvuga, vahel nummerdatud eksemplaridega

bibliofoob » raamatuvaenlane; isik, kes suhtub põlgavalt ja eitavalt raamatuisse

bibliofoobia » raamatuvaenulikkus

bibliognoosia » raamatute hulgas orienteerumine, nende sisu, kujunduse, kasutamisvõimaluste jm tundmine

bibliognost

bibliogoonia

bibliograaf » bibliograafia eriteadlane; bibliograafia alal töötaja; bibliograafiavahendite koostaja; ametikoht raamatukogus v teadusasutuses

bibliograafia » esialgu käsikirjade (maha)kirjutamine;
tänapäeval: 1) teavikute uurimine nende süstematiseerimise ja sisu avamise seisukohalt ning nende kasutamist hõlbustavate nimestike koostamine; tegevusala, mille ülesanne on varustada infokasutajaid bibliograafiavahenditega, võimaldades teavikute (trükised, käsikirjad, mikrokoopiad, helisalvestised jne) kohta vajaliku (bibliograafia)info leidmist; teadusala, mis annab infonõudlejaile bibliograafiavahendeid ja teadiseid ning võimaldab teavikute kohta tunnusliku info hankimist
2) kirjanduse loetelu, teoste nimestik vm teavikute kindlate tunnuste alusel korrastatud kirjete kogum

bibliograafia ajalugu » bibliograafia kui tegevusvaldkonna tekkimist, kujunemist, arengut jms uuriv teadusharu

bibliograafia bibliograafia » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

bibliograafia metodoloogia » õpetus, käsitlus bibliograafiameetoditest, bibliograafiatöö organiseerimisest jms

bibliograafia metoodika » bibliograafiameetodite (võtete) kogum

bibliograafia teooria » bibliograafia kui tegevusala teoreetiline käsitlus

bibliograafia ulatus » bibliograafianimestikus vm -vahendis kirjeldatud bibliograafiaüksuste ilmumisaegade piirid

bibliograafia-aastaraamat » aastabibliograafiat sisaldav väljaanne

bibliograafiaajakiri » bibliograafia-alane ajakiri; ajakirjana ilmuv bibliograafia

bibliograafiaallikas » teavik, millest on saadud bibliograafiaandmed

bibliograafiaandmebaas » bibliograafiaandmeid sisaldav andmebaas

bibliograafiaandmed » teavikut identifitseerivad andmed: autor, pealkiri, vastutusandmed, ilmumiskoht, -aeg, lehekülgede arv jne

bibliograafiaandmepank » elektrooniliselt talletatud formaalsete ja sisuliste tunnuste alusel korrastatud bibliograafia- ja (ka) kataloogiandmete süsteem

bibliograafiaharidus » bibliograafia-alane eriharidus

bibliograafiaheuristika » bibliograafiaotsingu metoodika, põhimõtete ja vajalike võtete valimine infootsinguks

bibliograafiainfo

bibliograafiakaart » bibliograafiakirjega kartoteegikaart

bibliograafiakartoteek » bibliograafianimestik kaartidel; bibliograafiakaartidest koosnev kartoteek, võib sisaldada ka raamatukogus mitteleiduvate teavikute kirjeid

bibliograafiakeskus » bibliograafiatööd koordineeriv keskus; asutus v koht, kus toimub keskbibliografeerimine

bibliograafiakirje » reeglipäraselt esitatud bibliograafiaandmete kogum, mis võimaldab kirjeldatavat dokumenti täielikult identifitseerida

bibliograafiakirje element » Sõna, fraas või märgirühm, mis esindab bibliograafiaandmete eraldi üksust ja moodustab osa bibliokirje alast. (ISBD)

bibliograafiakirje sundelement » kirjeelement, mis on kirjereeglite kohaselt vältimatu teaviku identifitseerimiseks, nt pealkiri, vastutusandmed, ilmumisaeg

bibliograafiakirje valikelement » kirjeelement, mis kirjereeglite järgi ei ole kohustuslik, kuid võimaldab teavikut täpsemalt kirjeldada, nt rööppealkiri, trükikoda

bibliograafiakonsultatsioon » bibliograafiaalane nõustamine, konsulteerimine

bibliograafiakontroll » täielike bibliograafiakirjete koostamine eesmärgiga bibliograafiliselt registreerida kõik avaldatud väljaanded vastavalt kehtestatud kriteeriumidele (nt rahvusbibliograafias väljaande keel, ilmumiskoht)

bibliograafiakoolitus » süstemaatiline bibliograafiateadmiste ja -oskuste õpetamine, bibliograafiahariduse andmine (ka täienduskoolituse vormis)

bibliograafialoetelu » millegi juurde kuuluv, mitte iseseisev viidatud, kasutatud, soovitatava vms kirjanduse loetelu (raamatus, artikli järel); lühike lihtsa struktuuriga bibliograafianimestik

bibliograafiameetod » bibliograafiategevuse korraldamise viis v võte

bibliograafianimestik » süsteemne, nõuetekohaste kirjetega, kindlail põhimõtteil üles ehitatud ja enamasti registritega varustatud bibliograafiavahend

bibliograafianimestike bibliograafia » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

bibliograafiaosakond » bibliograafiavahendite koostamise, bibliograafilise nõustamise ja bibliograafiainfo vahendamisega tegelev osakond raamatukogus

bibliograafiaotsing » bibliograafiaandmete kindlakstegemine v täpsustamine; bibliograafiainfo otsing

bibliograafiapank » elektrooniliselt talletatud formaalsete ja sisuliste tunnuste alusel korrastatud bibliograafia- ja (ka) kataloogiandmete süsteem

bibliograafiaperioodika » perioodiliselt (ka jätkväljaandeina) ilmuvad bibliograafiad; kõige laiemas mõttes bibliograafiaga seotud perioodika

bibliograafiapropaganda » bibliograafia levitamisele ja kasutamisoskuste süvendamisele suunatud tegevus, reklaam

bibliograafiapäring » päring bibliograafiaandmete saamiseks

bibliograafiariba » trükise iseloomustus perioodikaväljaande kaanel nimelühendi, aasta, numbri ja leheküljenumbritega

bibliograafiat koostama » bibliograafiaandmeid otsima, välja valima ning kirjeid koostama; bibliograafiaid koostama

bibliograafiateadis » teadis bibliograafiaandmetega, vastus bibliograafiapäringule

bibliograafiateadistus » bibliograafiateadiste andmine vastavalt päringu(te)le

bibliograafiateadus » infoteaduse valdkond, mis uurib bibliograafia teooriat, metoodikat ja ajalugu

bibliograafiateenus » bibliograafiateeninduse osa, üksikjuhtum, -akt

bibliograafiategevus » bibliograafiainfo kogumine, korrastamine ja vahendamine

bibliograafiateos » eraldi väljaandena ilmunud bibliograafianimestik vm bibliograafiainfot esitav teavik

bibliograafiatermin » bibliograafiaalane oskussõna (väljend)

bibliograafiatutvustus » bibliograafia levitamisele ja kasutamisoskuste süvendamisele suunatud tegevus, reklaam

bibliograafiatöö » bibliograafiainfo kogumine, korrastamine ja vahendamine

bibliograafiatöö tehnika » bibliograafiatöö teostamise viis(id)

bibliograafiavahend » korrastatud bibliograafiakirjete kogu (bibliograafianimestik, -kartoteek vms)

bibliograafiavahendite laadid » bibliograafiavahendid nende koostamise viisi, ülesannete ja kujunduse järgi

bibliograafiavahendite nimestik » erinevaid bibliograafiaväljaandeid, manusbibliograafiaid jne loetlev nimestik (bibliograafia)

bibliograafiaviide » kasutatud (tsiteeritud, vaadeldud) trükisele (teavikule) joone all, tekstis v teksti lõpus tehtud viide

bibliograafiaväljaanne » eraldi väljaandena ilmunud bibliograafianimestik vm bibliograafiainfot esitav teavik

bibliograafiaõpetus » süstemaatiline bibliograafiateadmiste ja -oskuste õpetamine, bibliograafiahariduse andmine (ka täienduskoolituse vormis)

bibliograafiaüksus » teavikute bibliograafilise arvestuse üksus: bibliograafiliselt kirjeldatav töö, mis kirjeobjektina annab kirje (raamat vm trükis tervikuna, artikkel, novell, luuletus, osa vm analüütilise kirjena, mitmeköiteline teos koondkirjes)

bibliograafiaüksus » Teose väljendus või kehastus või eksemplar, mis on bibliokirje aluseks. Bibliograafiaüksus võib olla mistahes kandjal või mitmel eri kandjal ning olla materiaalne või mittemateriaalne. (ISBD)

bibliograafiaülevaade » kokkuvõtlik käsitlus mingil ajal (nt aastaülevaade) v mingil alal ilmunud kirjandusest

bibliograafiline » bibliograafiaga seotud, bibliograafiasse puutuv

bibliograafiline andmebaas » bibliograafiaandmeid sisaldav andmebaas

bibliograafiline arvestus » täielike bibliograafiakirjete koostamine eesmärgiga bibliograafiliselt registreerida kõik avaldatud väljaanded vastavalt kehtestatud kriteeriumidele (nt rahvusbibliograafias väljaande keel, ilmumiskoht)

bibliograafiline identifitseerimine » teaviku kindlaksmääramine bibliograafiaandmete alusel

bibliograafiline kirjeldamine » teaviku kirje koostamine kirjereeglite kohaselt

bibliograafiline nõustamine » bibliograafiaalane nõustamine, konsulteerimine

bibliograafiline päring » päring bibliograafiaandmete saamiseks

bibliograafiline redigeerimine » kirjete parandamine, toimetamine, kohendamine vastavalt kirjereeglitele

bibliograafiline statistika » trükitoodangut arvestav statistika

bibliograafiline valik » vajaliku teema v tunnuse alusel (bibliograafiaks) väljavalitud teavikud, artiklid vms

bibliograafiline valikteadistus » süstemaatiline bibliograafiainfo vahendamine mingi teema või ainevaldkonna kohta lugejale või kindlale lugejarühmale

bibliografeerima » bibliograafiaandmeid otsima, välja valima ning kirjeid koostama; bibliograafiaid koostama

bibliografeerimine » bibliograafiainfo kogumine, kirjeteks vormistamine ja bibliograafiavahendiks korraldamine; bibliograafianimestike jm bibliograafiavahendite koostamine

bibliokirje » reeglipäraselt esitatud bibliograafiaandmete kogum, mis võimaldab kirjeldatavat dokumenti täielikult identifitseerida

bibliokirje » Bibliograafiaandmete kogum, mis kirjeldab teavikut ja mille abil on võimalik seda identifitseerida. (ISBD)

biblioklasm » raamatute rikkumine, purustamine, hävitamine

biblioklast » raamatute rikkuja, purustaja, hävitaja

biblioklept

bibliokroom » raamat, mille osad on trükitud eri värvi pabereile

bibliolaatria » raamatute jumaldamine, kummardamine kirjatähe ees; ka ebausklik piibliteksti austamine

biblioliit » vulkaanilaava alla jäänud ja kivistunud käsikirjad, nt Pompejis ja Herculaneumis

biblioloogia » infoteaduse valdkond, mis uurib traditsioonilist ja digitaalset raamatut, selle kirjastamist, levitamist ja arengut

bibliolüüt » kindla kavatsusega teadlikult raamatuid hävitav isik

bibliolüütia » kindla kavatsusega teadlikult raamatute hävitamine poliitilistel, usulistel vm põhjustel

bibliomaan » raamatuhull, kirglik raamatute koguja

bibliomaania » haiglane raamatukogumiskirg

bibliomantia » ennustamine raamatu avamisel juhuslikult ette sattunud sõnade, nt piiblisalmi järgi

bibliomeetria » statistiliste ja matemaatiliste võtete kasutamine raamatute ja raamatukogude uurimisel

bibliootika » käsikirjade uurimine

bibliopeeg » raamatuköitja; köitekunsti eriteadlane

bibliopeegia » köite kujundamisega tegelev tarbekunstiharu; õpetus raamatuköitmisest

bibliopool » raamatukaupleja, isik, kes müüb raamatuid

bibliopoolia » raamatute müügiga tegelev kaubandusharu

bibliotaaf » raamatukoguja, kes oma raamatuid ei kasuta ega laena teistele

biblioteek (van) » 1. asutus, mille ülesandeks on trükiste ja muude infokandjate kogumine, töötlemine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine lugejaile;
2. trükiste korrastatud kogu

bibliotekaar (van) » raamatukogunduslik elukutse ja sellele vastav ametikoht raamatukogus

biblioteraapia » psühhoteraapia kirjanduse abil

bibliotsiid » massiline raamatute hävitamine lähtudes mingist ideest

bilingva » kakskeelne rööptekst

binaararv » kahendsüsteemis esitatud arv

biobibliograafia » ühe isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning tema loomingut loetlev ja tema elulooülevaadet sisaldav bibliograafia

biobibliograafialeksikon » mitme isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning nende loomingut loetlev ja nende elulooülevaateid sisaldav teatmeteos

biobibliograafiateatmik » mitme isiku elu, tegevust ja töid käsitlevat kirjandust ning nende loomingut loetlev ja nende elulooülevaateid sisaldav teatmeteos

biograafia » teaduslik v populaarne teos, mis kirjeldab ühe isiku elu ja tegevust

biograafialeksikon » elulugudest koosnev teatmeteos, tavaliselt nimede tähestikjärjestuses

biograafiline romaan » romaan, milles ilukirjanduslikus vormis on käsitletud ühe isiku elu

bitt » number 0 v 1 kahendsüsteemis kasutatuna; kõige väiksem andmeüksus, mida arvuti suudab tuvastada

blogi » veebileht, kus avaldatakse teatud (laia või kitsa) teema kohta pidevalt veebilinke ja/või kommentaare, mis on tavaliselt lühikesed postitused pööratud ajalises järjestuses (uuemad kanded esimesena)

MÄRKUS. Postituste autoriteks või koostajateks võivad olla saidi omanik või kasutajad.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

blogipostitus » blogi sissekanne

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

bordüür » kaunistus lehekülje veeristel teksti raamistusena

borgis » 9-punktine (3,384 mm) trükikiri

brahhügraafia » kiirkirjasüsteemide üldnimetus

Braille’ kiri » sõrmedega loetav reljeefsetest punktikombinatsioonidest koosnev kiri, mis on mõeldud nägemispuudega inimestele ning mida looja järgi nimetatakse ka Braille’ [brai] kirjaks

Braille’ trükis

brauser » rakendusprogramm veebis leiduva informatsiooni otsinguks ja kuvamiseks kasutaja ekraanil, nt Netscape, Internet Explorer

breevis » diakriitik (kaareke tähe peal) vokaali lühiduse näitamiseks

breviaar » 1. lühike ülevaade, väljavõtete kogu
2. katoliiklaste tunnipalveraamat

briljant » 3-punktine (1,128 mm) trükikiri Inglismaal ja 4-punktine Ameerikas

brošeerimine » trükiste lihtne köitmine (kokkutraatimine) paber- v kartongkaantesse

brošeeritud raamat » paber- v kartongkaantega lihtsalt köidetud raamat

brošüür » kerges köites v köitmata väikesemahuline (5-48 lk) mitteperioodiline trükis

BS-klahv » klahv, mis viib kursori märgikoha võrra tagasi, kustutades ees oleva märgi

bukinist

buklet » kokkuvolditav pisitrükis

bulvariajakirjandus

bulvarikirjandus » vähese väärtusega kirjandus, vähenõudlik lugemisvara

bulvarileht » sensatsiooni ja kõmu levitav ajakirjandusväljaanne

bustrofedoon » kirjutusviis paremalt vasakule ja vasakult paremale vahelduvate ridadena vanakreeka keeles

buutima » operatsioonisüsteemi arvuti muutmällu laadima ja käivitama; personaalarvuti alglaadib end iga kord pärast sisselülitamist

bõliina » vene eepiline kangelaslaul

bülletään » väikese mahuga (perioodika)väljaanne jooksva informatsiooniga

bürooautomaatika » bürootegevuste integratsioon infotöötlussüsteemi abil; hõlmab peamiselt teksti, kõne, piltide ja video töötlust ja edastust

bürooautomaatikasüsteem » bürootegevuste integreerimiseks kasutatav infotöötlussüsteem

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018