Raamatukogusõnastik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü 

Kokku: 73 sõna

ühekõne » näidendis vm kirjandusteoses pikem kõne iseendaga v publiku poole pöördudes

üheköiteline väljaanne » teos, mis on raamatuna ühes köites

ühendkirje » kirje, milles teaviku põhikirjele on lisatud andmed kordustrükkide ja tõlgete, äratrükkide, selle teose referaatide, retsensioonide jm kohta

ühendus » funktsionaalüksuste vahel andmeedastuseks tekitatud seos

ühenduvus » süsteemi v seadme omadus, mis võimaldab seda muudatusteta ühendada teiste süsteemide v seadmetega

ühevärvitrükk » trükkimine ühe värviga, musta v mõne teisega

ühilduvus » seadmete v programmide võime töötada koos v asendada üksteist

ühinemine » Kahe või mitme pidevväljaande liitumine uueks pidevväljaandeks, kusjuures ühinenud pidevväljaanded tavaliselt kaotavad oma eelneva eraldi identiteedi. (ISBD)

ühis- » omane riist- v tarkvarale, mida saab kasutada mitu kasutajat korraga v kordamööda, nt ühiskasutuslik kataloogimissüsteem, ühisprinter

ühisandmebaas » andmebaas, mida koostab ja kasutab mitu asutust (nt raamatukogu)

ühiskasutamine » asjade või teenuste kasutamise viis nende ühiseks tarbimiseks, jagamiseks, laenamiseks või rentimiseks, selle asemel, et neid omada. Jagada ja ühiselt kasutada võib infosüsteeme, andmekogusid, väljaandeid, asju, ruume, teenuseid, teadmisi, oskusteavet

ühiskasutus- » omane riist- v tarkvarale, mida saab kasutada mitu kasutajat korraga v kordamööda, nt ühiskasutuslik kataloogimissüsteem, ühisprinter

ühiskasutuslik » omane riist- v tarkvarale, mida saab kasutada mitu kasutajat korraga v kordamööda, nt ühiskasutuslik kataloogimissüsteem, ühisprinter

ühiskataloog » kataloog mitme raamatukogu teavikute kohta

ühiskataloogimine » kirjete koostamine ühise kataloogi jaoks eri raamatukogudes

ühiskomplekteerimine

ühisloome » vabatahtlikke kaasav ühise eesmärgi saavutamise meetod, mida kasutatakse tihti uuendusliku lahenduse väljatöötamiseks, probleemi või ülesande lahendamiseks või tõhususe tõstmiseks. Ühisloomet toetavad uued tehnoloogiad, sotsiaalmeedia ja veeb.

ühismeedia » inimeste suhtlemiseks ja info vahetamiseks loodud veebikeskkonnad, mille sisu loovad kasutajad ise virtuaalsete kogukondade ja suhtlusvõrgustikena (nt Facebook, Twitter, Youtube, blogid)

ühismärksõnastamine » meetod sisu märgendamiseks ja kategoriseerimiseks kasutajate poolt vabalt valitud ning koostöös hallatavate märksõnade abil

ühisotsing » üheagne otsing mitmes andmebaasis

ühistarbimine » asjade või teenuste kasutamise viis nende ühiseks tarbimiseks, jagamiseks, laenamiseks või rentimiseks, selle asemel, et neid omada. Jagada ja ühiselt kasutada võib infosüsteeme, andmekogusid, väljaandeid, asju, ruume, teenuseid, teadmisi, oskusteavet

ühisõppekeskkond

ühtluspealkiri » teosele (nt anonüümsele klassikalisele teosele, muusikateosele) antud pealkiri, et ühendada sama teose eri pealkirjade all ilmunud väljaanded. Nt piibel

üksikarvestus » arvestus üksikteavikute kaupa inventariraamatus, arvestuskataloogis, arvutifailis jm

üksikköide » üks eraldi köide mitmeköitelisest väljaandest

üksiknumber » ajakirja, ajalehe vm eraldi number

üksikteos » Teos, mis on kavas realiseerida ühe väljendusena või sisu sulandamisega üheks selgepiiriliseks väljenduseks.

[RDA]

üksiktööruum » ühe lugejakohaga ruum raamatukogus

ülakaptaal » raamatuploki ülaserva kinnitatud kaptaal

ülakoma » reajoonest kõrgemal asuv koma, mis eraldab v näitab väljajättu, nt O`Neill ja sull` = sulle

ülaliist » lehekülje ülaservas asuv ehisliist

ülalõige » raamatuploki lõigatud ülaserv

ülanumber » number, mis on reajoonest kõrgemal, nt viitemärk, astmenumber

ülapealkiri » Põhipealkirja sissejuhatavad pealkirja täiendandmed, mis paiknevad tiitellehel või selle vastel põhipealkirjast kõrgemal. (ISBD)

ülapikendiga täht » täht, millel on ülapikend: b, d, f, h, k, l, t

ülatiitel » teaviku tiitellehel pealkirjast kõrgemal asetsevad andmed (väljaandva asutuse v organisatsiooni nimi vm)

ülaveeris » lehekülje tühi serv ülalpool teksti

üldbibliograafia » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

üldentsüklopeedia » kõiki alasid hõlmav entsüklopeedia

üldgeograafiline kaart » ülevaatekaart, millel kujutatakse olulisemaid looduslikke ja inimtekkelisi objekte võrdses mahus, mõõtkava väiksem kui 1:200 000

üldine kümnendliigitus

üldiste karakteristikute üldmäärajad » katustermin rühma UDK üldmäärajate kohta, mis tähistavad omadusi, materjale, suhteid, protsesse ja isikukarakteristikuid

üldkasutatav raamatukogu » kõigile kasutamiseks avatud raamatukogu

üldkogu » kõigilt ainealadelt teavikuid sisaldav kogu

üldmäärajad » UDK abitabelites esitatud notatsioonisümbolid põhimõtteliselt kõikides liikides korduda võivate tunnuste (teemade, mõistete) tähistamiseks

üldmäärajate tabel » liigitustabel, mis sisaldab üldisi alljaotisi (üldmäärajaid) ning juhiseid indeksite kombineerimiseks

üldnimestik » üldise sisuga, kõigilt aladelt, kõigis laadides ja kõigis keeltes teavikuid registreeriv bibliograafia

üldnummerdus » ajakirja v ajalehe numbrite nummerdus, mis jätkub aastast aastasse

üldpealkiri » Pealkirja osa, mida kannab rühm üksteisega seotud väljaandeid lisaks nende erinevatele jaotisepealkirjadele. Üldpealkiri osutab nimetatud seosele ja koos jaotisepealkirjaga identifitseerib väljaande. Ühist üldpealkirja võivad kanda ka põhiväljaanne ja selle lisad ning põhiseeria ja selle allseeriad, kui lisadel või allseeriatel on sõltuvpealkirjad. (ISBD)

üldpealkiri » Kehastuse pealkiri kehastusele, mis koosneb osadest või seisudest.

MÄRKUS. Üldpealkiri võib esineda koos jadasisese numbriga ja koos osa või seisu individuaalpealkirjaga.

[RDA]

üldraamatukogu » raamatukogu, mis sisaldab teavikuid kõigilt (teadus)aladelt, nt ülikooliraamatukogu

üldregister » register, millesse on ühendatud märksõnad, isikunimed, kohanimed, v mis käib mitmes köites teose kõigi köidete kohta

üldteosed » kõiki v paljusid ainevaldkondi käsitlevad teosed

üleeksemplarid » tellitud trükiarvust rohkem trükitud eksemplarid

üles laadima » teisaldama välisseadmest arvutisse, tööjaamast serverile v oma süsteemist teise süsteemi

ülesandekogu » matemaatika vm aine õppimiseks kasutatav ülesannete kogumik

ületekstiotsing » otsing dokumendi v kirje kogu tekstist, mitte ainult valitud osadest; kasutatakse peamiselt täistekstiandmebaasides

ülevaade » mingi teema lühike üldkäsitlus; algdokumentide alusel koostatud vahendusinformatsioon

ülikooliraamatukogu » kõrgkooliraamatukogu, mille põhifunktsiooniks on teenindada üliõpilasi, õppejõude, teadureid ja spetsialiste ülikoolides

üllitama » teost üldsusele kättesaadavaks tegema

üllitis » üldnimetus levitamiseks määratud teose v teaviku kohta

ümarselg » raamatuploki selg, mis on köitmisel kumerdatud, nii et eeslõige jääb õõnsaks

ümarsulud » kirjavahemärgid ( ), kasutusel ka kirjemärgina

ümberjutustus » mingi loo taasesitus jutustaja sõnastuses

ümberregistreerimine » lugejaandmete perioodiline täpsustamine ja ümbervormistamine

ümbertrükk » varemilmunud trükiteose täpne kordustrükk, mis tehakse uue trükilaoga

ümbertrükk » Oluliselt muutmata tekstiga uus editsioon. (ISBD)

ümbertähtimine » sõnade tähttäheline ülekandmine ühest kirjasüsteemist teise

ümbertöötatud trükk » kordustrükk, milles on tehtud suuremaid muudatusi ja parandusi

ümbrisepealkiri » kaaneümbrisele trükitud pealkiri

ürik » ajaloolise väärtusega dokument

ürikuteadus » ajaloo abiteadus, mis tegeleb ajalooliste dokumentide uurimisega nende ehtsuse, koostamisaja usaldusväärsuse jne selgitamiseks

üritus » korraldatud tegevused, millel on kultuuriline, hariduslik, sotsiaalne, poliitiline, teaduslik või muu eesmärk

NÄIDE. Näitused, kohtumine kirjanikega, kirjanduslikud arutelud, töötoad.

MÄRKUS 1. Kohandus tehnilisest aruandest ISO/TR 28118:2009.

MÄRKUS 2. Hõlmab vaid üritusi, mille on korraldanud raamatukogu või raamatukogu koostöös teiste asutustega ja mis toimuvad raamatukogu ruumides või väljaspool. Ei hõlma üritusi, mis toimuvad raamatukogu ruumides, aga mille on korraldanud teised asutused ilma raamatukogu osaluseta.

MÄRKUS 3. Ei hõlma kasutajakoolitust ja raamatukogu ekskursioone.

MÄRKUS 4. Hõlmab ka jätkuvaid programme. Programmi iga osa arvestatakse eraldi.

MÄRKUS 5. Hõlmab ka virtuaalüritusi.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018