| avaleht | eesti | english | deutsch | suomi | français | русский |

| abi | saada kiri |

sõna
keel
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Kokku: 158 sõna

Gänsefüsschen » kirjavahemärgid " ", mille vahele pannakse tekstis otsene kõne, tsitaadid, pealkirjad jm

Ganzband » köide, mille selg, kaaned ja nurgad on kõik kaetud sama materjaliga

Ganzleinwandband » köide, mille kaante ja selja katteks on riie, nt sametköide ja kalingurköide

Garmond » 10-punktine trükikiri (kõrgusega 3,761 mm)

Gateway » funktsionaalüksus, mis ühendab erinevaid protokolle kasutavaid võrke

Gattungsbegriff » üldine väljend, mis osutab väljaande tüübile, nt toimetised, aruanne; ei identifitseeri teavikut

Gebetbuch » palvetekstidega raamat

Gebietsstufenkarte » arvjoonis maakaardil, millel mingi nähtuse esinemust või esinemuse muutumise intensiivsust kujutatakse vastavat ala katvate erinevate värvidega või erisuguse viirutusega

gebilligte Ausgabe » ametliku hinnanguga väljaanne, nt Haridusministeeriumi kinnitusega kooliõpik

Gebrauchsgraphik » graafika alaliik, mis hõlmab kogu esemelise keskkonna graafilist kujundamist (pakendid, kaubamärgid, logod, voldikud jne)

gebrauchtes Buch » kasutatud raamat

gebührenfreie Dienstleistungen

gebundenes Buch » kinnitatud poognatega ja kaantega raamat

Gedankenstrich » kirjavahemärk — , kasutatakse ka kirjemärgina

Gedenkbibliothek » raamatukogus omaette koguna hoitav isikule, ühingule, asutusele kuulunud (raamatu)kogu

Gedenkbuch » kellegi v millegi mälestusele pühendatud teos

Gedicht » salmiline lühike luuleteos

Gedichtband » ühte raamatusse koondatud luuletused

Gedichtsammlung » ühte raamatusse koondatud luuletused

gedruckte Ausgabe » trükitult avaldatu

gedruckter Katalog » trükitud kataloog, enamasti raamatuna

gedruckter Text » trükitud tekst erinevalt käsikirjalisest v suulisest tekstist

gedrucktes Wort » trükised, kirjasõna

Gefängnisbibliothek

geflügeltes Wort » üldiselt kasutatav kirjandusliku v ajaloolise päritoluga tabav ütlus, nt verba volant, scripta manent

gegenüberliegende Seiten » kaks vastakuti asetsevat lehekülge raamatus

gegenüberstehende Seiten » kaks vastakuti asetsevat lehekülge raamatus

gegenüberstehende Übersetzung » algtekstiga kõrvuti esitatav tõlge

Geheimdruckerei » salaja, ebaseaduslikult tegutsev trükikoda

Geheimschrift » kokkuleppeline, kõrvalistele isikutele arusaamatu kirjutusviis; krüpteerimismeetodeid uuriv teadusharu

Geistiges Eigentum » üldmõiste, mis tähistab õigusi inimese loometegevuse tulemustele (kunsti- ja kirjandusteostele, kaubamärkidele, leiutistele jm)

gekoppelt » 1. omane arvuti otsesel juhtimisel töötava seadme käitusele
2. omane dialoogrežiimis töötavatele süsteemidele ja protsessidele

gekürzte Titelaufnahme » kirje, mis sisaldab minimaalseid andmeid teaviku kohta (autor, pealkiri, ilmumisandmed)

gekürzte Übersetzung » tõlge, milles on algupärandiga võrreldes kärpeid ja väljajätte

Geländemodell » kolmemõõtmeline maa või muu taevakeha pinda esitav mõõtkavaline mudel

Gelegenheitsdruck » üksiksündmusele pühendatud trükis, nt konverentsikutse, koosolekukava, pulmatrükis

Geleitwort » teose põhitekstile eelnev kirjutis, mis selgitab teose eesmärki, saamislugu, ülesehitust vms

gelöschte Kopie » raamatukogust eemaldatud ja arvestusest kustutatud teaviku eksemplar

gemalter Vorderschnitt » eeslõikele joonistatud v värvitud kujutis

Gemeindebibliothek » valda teenindav ja valla eelarvel olev rahvaraamatukogu

Gemeindebücherei » valda teenindav ja valla eelarvel olev rahvaraamatukogu

gemeinfreies Werk » teos, millele ei laiene autoriõiguse kaitse (nt õigusaktid, kohtulahendid, päevauudised, rahvaloominguteosed) või mille kaitsetähtaeg on lõppenud (autori surmast on möödunud 70 aastat)

gemeinsamer Verfasser » mitu isikut, kes ühiselt autoritena on kirjutanud teose

Generalisieren » detailsuse astme vähendamine kaardil nii, et see oleks mõõtkava vähendamise korral loetav

Generalkarte » ülevaatekaart, millel kujutatakse olulisemaid looduslikke ja inimtekkelisi objekte võrdses mahus, mõõtkava väiksem kui 1:200 000

Generalregister » register, millesse on ühendatud märksõnad, isikunimed, kohanimed, v mis käib mitmes köites teose kõigi köidete kohta

Generalstabkarte » sõjaväes kasutatav täpne topograafiline kaart, Eestis kutsutakse seda kaitseväekaardiks

Genre » kunstiloomingu sisust tingitud ja ajalooliselt kujunenud esitamis- v kujutamisvorm

Geodaten » ruumiandmed on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis

[Ruumiandmete seadus]

Geodatensystem » omavahel seotud kogum tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse ruumiandmete kogumiseks, vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks.

geographische Karte » maapinna üldistatud, vastavate leppemärkidega esitatud ja matemaatiliselt määratud vähendatud kujutis

geographisches Informationssystem » omavahel seotud kogum tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse ruumiandmete kogumiseks, vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks.

geographisches Register » trükises v andmebaasis esinevate kohanimede register

geographisches Verzeichnis » kohanimede loend koos asukohainfo (või ka geograafiliste koordinaatide-) ja selgitustega

geographisches Wörterbuch » kohanimede loend koos asukohainfo (või ka geograafiliste koordinaatide-) ja selgitustega

geologische Karte » teemakaart, mis kujutab maakoore geoloogilist ehitust

Geonym » kohanimest saadud pseudonüüm, nt Tallinlane

gerader Rücken » täisnurkse profiiliga köiteselg

Gerät » arvutisüsteemi riistvarakomponent, nt sisendseade, välisseade

Geräte » infotöötlussüsteemi esemelised komponendid, nt arvutid ja välisseadmed

Gerätetechnik » infotöötlussüsteemi esemelised komponendid, nt arvutid ja välisseadmed

geringe Auflage » väikeses trükiarvus ilmunud trükis

geripptes Papier » ammutussõelast tekkinud ribijoonestikuga paber

gerundeter Rücken » raamatuploki selg, mis on köitmisel kumerdatud, nii et eeslõige jääb õõnsaks

gesammelte Werke » ühe- v mitmeköitelisse väljaandesse koondatud autori kõik teosed

Gesamtauflage » tiraažide summa, nt kirjastuse v trükikoja toodang, autori teoste kõik trükid vm

Gesamtaufnahme » mitmeosalise väljaande kohta koostatud kirje, mis koosneb üld- ja eriosast

Gesamtausgabe » ühe- v mitmeköitelisse väljaandesse koondatud autori kõik teosed

Gesamtbibliographie » mitme bibliograafia ühendamisel saadud bibliograafia

Gesamtkatalog » kataloog mitme raamatukogu teavikute kohta

Gesamtregister » register, millesse on ühendatud märksõnad, isikunimed, kohanimed, v mis käib mitmes köites teose kõigi köidete kohta

Gesamttitel » mitmekeelse v -köitelise teose, jätkväljaande vm tiitlist vasakul asetsev tiitel

Gesamttitelseite » kaksiktiitellehe vasemal asuv vastaktiitliga tiitelleht

Gesang » 1. laulmiseks mõeldud luuletus (kasutatud varem luuletuse sünonüümina)
2. tekstist ja viisist moodustuv tervik, vokaalmuusika liik

Gesangbuch » vaimulike laulude kogumik

Geschäftsgang » raamatu töötlusprotsesside tsükkel (saabumisest lugejani) raamatukogus

Geschenkexemplar

Geschichte » keskmise pikkusega proosateos

Geschichte der Bibliographie » bibliograafia kui tegevusvaldkonna tekkimist, kujunemist, arengut jms uuriv teadusharu

Geschichte des Buches » raamatu tekkimist, arengut, levikut, mõju ühiskonnas jmt uuriv teadusharu

Geschichtenbuch » kergestiloetav proosateos (ka reisikiri, mälestused jm)

Geschichtsatlas » ajalookaardistik, atlas ajalookaartidest

Geschichtsbibliothek

Geschichtskarte » teemakaart, mis kujutab mineviku olukorda (rahvaste asukohti, riikide piire jm) v ajaloosündmusi

geschöpftes Papier » nõrerestil käsitsi valmistatud paber iseloomulike servade, joonte ja vesimärgiga

geschwänzter Buchstabe » täht, millel on allpikend: g, j, p, q, y

geschweifte Klammern » kaartega sulud { }

Gesetzbuch » õigusnormide süstematiseeritud kogu, millega reguleeritakse üheliigilisi ühiskondlikke suhteid

Gesperr » metallist, nahast vm kinnis raamatu kaante eesservade küljes (peamiselt vanaaegsetel köidetel)

gesprenkelter Schnitt » raamatuploki täkitud lõige

Gestell » puidust v metallist seadis laudidega, milledele saab paigutada esemeid, nt raamatuid

Gesuch » soov informatsiooni saamiseks

getrennte Paginierung » mitu üksteisele järgnevat lehekülgede nummerdust samas raamatus

getrennte Seitenzählung » mitu üksteisele järgnevat lehekülgede nummerdust samas raamatus

Gewässerkarte » maismaa veekogusid ja vetevõrku kujutav kaart

Gewebeband » köide, mille kaante ja selja katteks on riie, nt sametköide ja kalingurköide

Gewerbeliteratur » mingit teadus- v eriala käsitlev kirjandus

Gewerbezeitschrift » mingit teadus- v eriala käsitlev ajakiri

Gewerbliche Leihbibliothek » raamatukogu, mille kasutamisõiguse eest võetakse tasu

Gewerkschaftsbibliothek

gezielte Informationsverbreitung » süstemaatiline bibliograafiainfo vahendamine mingi teema või ainevaldkonna kohta lugejale või kindlale lugejarühmale

Giessform » süvenditega vorm trükitähtede valmistamiseks; ladumismasina valuvorm, millega saadakse trükiladu; trükilaolt pehmesse massi pressitud jäjend, mille abil valatakse stereotüüp

Glanzfolienkaschierung » raamatu kaante ja selja katmine õhukese kilega säilivuse huvides

Glanzschnitt » raamatuploki läikima poleeritud lõige

glatter Rücken » kumerdamata ja nöörmetega väljadeks jaotamata selg

glatter Schnitt » raamatuploki sile lõige

Glättwerk » valtsidega masin paberi jm pinna silumiseks, mustri sissepressimiseks jne

Gleichheitszeichen » märk = , kasutusel ka kirjemärgina

Gleichnis » lühike, sageli allegooriline jutustus, mille õpetlik mõte esitatakse võrdlusena teise nähtusega

Globus » maakera vähendatud mudel, kus Maa pinda on kujutatud üldistatult ning seal paiknevaid objekte antakse edasi joonte, märkide, värvide, nimede jms abil

Glossar » glosside kogu, vananenud v tundmatuid sõnu seletav sõnastik mingi teksti juurde

Glossarium » glosside kogu, vananenud v tundmatuid sõnu seletav sõnastik mingi teksti juurde

Glosse » väljaande, artikli vm lühitutvustus, sisaldab sisu ja vormi lühiiseloomustuse, vahel ka lugejamäärangu; märkus töö sisu v vormi kohta

Glosse » 1. tundmatu sõna v väljend; selle seletus v tõlge teksti ridade vahel, serval v all (eriti vanades tekstides)
2. ääremärkus, tõlgendav märkus

Gnomensammlung » mõtteterade kogumine

Golddruck » trükkimine kullaga, kasutusel eriti kirjade ja kaunistuste trükkimiseks köitele

goldener Schnitt » raamatuploki kullatud lõige

Goldprägung » trükkimine kullaga, kasutusel eriti kirjade ja kaunistuste trükkimiseks köitele

Goldpressung » trükkimine kullaga, kasutusel eriti kirjade ja kaunistuste trükkimiseks köitele

Goldschnitt » raamatuploki kullatud lõige

gotische Schrift » XIII-XV saj välja kujunenud kitsaste kõrgete teravatipuliste tähtedega kiri

Grabschrift » hauakiri v hauakirjaga mälestussammas; mälestustahvel; mälestusluuletus

Gradnetzentwurf » meridiaanide ja paralleelide jooned kaardil, mille abil saab määrata punktide geograafilisi koordinaate

Graduale » missa kooriosasid sisaldav lauluraamat

Grafikadapter » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

Grafikboard » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

Grafikkarte » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

Grafikplatine » seade kuva tekitamiseks ja juhtimiseks ekraanil; graafikakaardist sõltub kuva kvaliteet ning arvutisüsteemi võime näidata kodeeritud pilte ja videot

grafische Benutzeroberfläche » kasutajaliides, mis põhineb osutusseadistel ning akendel, menüüdel, ikoonidel, nuppudel jt graafilistel elementidel

grafische Datenverarbeitung » meetodid ja menetlused objektide ja andmete piltesituste loomiseks, töötluseks, talletuseks ja kuvamiseks arvuti abil; kujutised võivad olla kahe- v kolmemõõtmelised

Grammatik » keele grammatiline ehitus; seda uuriv keeleteaduse haru; sõnade ja lausete moodustamise reeglid ning vastav raamat

Graphem » täht, täheühend vm kirjamärk hääliku vm foneetilise nähtuse tähistamiseks

Graphik » 1. kujutava kunsti liik, mille põhiväljendusvahendid on joon ja must-valge, ent ka värviline pind; jaguneb vaba- ja rakendusgraafikaks
2. joonistuse ja selle paljundustehnikate kogumõiste; ka graafilises tehnikas valmistatud kunstiteos

Graphonym » pseudonüüm mingi kujundliku märgina, nt + + + (kolm risti)

Gratisexemplar » kirjastuse v autori poolt tasuta levitatav eksemplar kingituseks, retsenseerimiseks jne

graue Literatur » kindlale kasutajateringile määratud kirjandus, ei levitata raamatukaubanduse kaudu

Gravis » diakriitik rõhu vm hääldusseiga näitamiseks, nt mère (kaldkriips vasakult paremale tähe peal)

Greid » kasutamise laadi v kasutajaskonda piiritlev märge raamatul

griechischer Bucheinband » köide, mida iseloomustab sissesaetud nöörmetega tasaselg ja raamatuplokiga tasa lõigatud kaaned

Grifflochrefister » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

Griffregister » raamatu kasutamise hõlbustamiseks eeslõikesse tehtud sälkudesse märgitud tähestik, numbrid, sõnad vm

Großkreis » lühim vahemaa kahe punkti vahel maakera pinnal

Grossfolio » eriti suurte mõõtmetega foolio, raamatu kõrgus üle 45 cm

grossformatiges Buch » suures formaadis raamat, mis ei mahu tavalise laudivahega riiulile ja nõuab eraldi paigutamist

Grosspapierausgabe » raamat, mis on trükitud suurtele poognatele, nii et veerised on tavalisest laiemad

Grossrechner » ulatuslike võimaluste ja ressurssidega, tavaliselt arvutuskeskuses asuv arvuti, millega saab ühendada teisi arvuteid tema vahendite ühiskasutuseks

Grundbestand » raamatukogu keskne ja suurim kogu

Grundkarte » kogu olemasolevat andmestikku sisaldav (digitaalne) kaart, millest on võimalik valida toimetamiseks või esitamiseks vajalikku osa

Grundkatalog » põhiline lugejatele tarvitada olev tähestikuline märksõna- v liigikataloog, mille täienduseks võivad olla erikataloogid

grundlegendes Referat » üksikasjalik referaat, mis esitab refereeritava töö meetodid, probleemid, järeldused jne

Grundplatine » arvuti põhiplaat, millel paikneb keskseade ja mille külge ühendatakse teisi arvuti koostiosi

Grundriss » ulatusliku teadustöö v uurimuse kokkuvõtlik esitus; kokkuvõtlik käsiraamat

Grundriss » mingi teema lühike üldkäsitlus; algdokumentide alusel koostatud vahendusinformatsioon

Grundstrich » tähe tugev ülalt-alla joon

Gruppe » Kirje osa, mis hõlmab teatud sisu ja ülesandega kirjeelementide rühma. (ISBD)

Gruppenarbeitsraum » rühmatööks sisustatud ruum

Gruppenaufnahme » mitme teaviku ühine kirje

Gruppenaufstellung » teavikute paigutamine rühmiti

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2016